De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Sportdonderdag, 21 augustus 2003

Droomscenario Karen van der Wei valt in duigen
Afke Hylkema herstelt hiërarchie
Weidum - Het droomscenario was woensdag tijdens de dames PC voor Karen van der Wei om in navolging van haar broer Folkert de PC te winnen. Die illusie viel in duigen, want het superieure partuur met gangmaakster Afke Hylkema gaf in de finale tegen diezelfde Van der Wei geen cadeautjes weg.
SIJBE JOOSTEMA
Weg droomscenario in Weidum, hoezeer broerlief Folkert van der Wei, Karen achter de opslag ook aanvuurde met ‘Fret se op’.
,,Je hawwe it der fansels fantefoaren wol oer hân. Fanemoarn noch: myn broer de PC, Wytmarsum de Freule en ik dan ek de Frouljus-PC, dat soe perfekt wêze. Mar it rûn hjoed net. En dat ik bliid mei de twadde priis bin, no nee. We hawwe it partoer fan Buma dit seizoen wolris ferslein en dat hie ik no ek foar eagen’’, had Karen van der Wei moeite om de teleurstelling te verbloemen.
Hylkema, later terecht tot PC-koningin uitgeroepen, was met Gejanna Buma en Wiesje van der Berg een klasse apart, waar het aan de andere kant niet wilde vlotten. ,,We wienen skerp, hienen selsfertrouwen. Safolle dat it opweage tsjin de druk’’, verklaarde verenigingsmanager Hylkema. ,,We dienen yn de finale hast alles goed. Ik haw gjin bal sitte litten. No ja ien, mar dy wie ek net te slaan’’, voegde Van der Berg daaraan toe. ,,Op de 6-6 wie ik der en dan pakke je de earsten’’, zo was ook Buma een en al overtuiging.
Als het om een klein oneffenheid binnen het partuur ging, dan was dat Buma in de halve finale. Sjoke van der Veen, Deborah Oosterman en Romy van der Veen leken voor een sensatie te kunnen zorgen, zij het wel met dank aan Buma, die een aantal onverklaarbare opslagmissers had, gekoppeld aan het degelijke spel van het drietal. ,,Ik hie in dipje, mar ik haw my dêr wer oerhinne setten. Yn de finale tocht ik: it is in nije wedstriid, ik gean der wer foar. It slagge gelokkich.’’ Sjoke van der Veen en consorten hielden tot 3-3 in eersten bij. Afke Hylkema stelde daarna op persoonlijke titel orde op zaken. Op aanraden van voorinse Wiesje van der Berg nam ze de voorbest opslag van Buma over. Dat sorteerde meteen effect. De wedstrijd kantelde. Hylkema dwong Van der Veen, die zich na een loopbaan als opslager ontpopt als uitslager, tot enkele kwaadslagen. Op 5-3 en 6-2 viel het doel voor het trio Sjoke van der Veen, nadat Romy van der Veen de kaats niet wist te passeren.
Het was de enige onzekere factor bij het sterkste partuur van dit seizoen woensdag in Weidum. Het verschil tussen de winnaars en de rest was groot. De medefinalisten baalden daar behoorlijk van. ,,Wy kamen net yn ús spul. Mei it útslaan woe it ek net’’, was het enige wat Algra er van kon zeggen. De eindstand 5-1 en 6-2 gaf de eenzijdigheid weer. Hessie Westra kon ook niet haar faam van achterinse waarmaken. Aan de opslag was er teveel knoeiwerk. Op 3-1 en 6-2 viel het doek eigenlijk al. Op die stand miste Van der Wei de juiste richting. Bij 4-1 in eersten was er nog sprake van een kleine opleving. Twee zitballen van Westra waren hoopvol, maar de drie navolgende missers van dezelfde opslager deden alle hoop varen. Op 6-6 tikte Wiesje van der Berg uiteindelijk zeer gedecideerd de kaats voorbij.
Dames PC editie 27 bracht heel wat nieuwkomers aan de start. Ze kaatsten vaak verdienstelijk, maar konden het lot van de top niet tarten. Het overige spel was niet altijd om over naar huis te schrijven. Vooral in het tussenspel ging nogal het een en ander mis.
Riska Hazenberg nam na dertien edities op een kleurloze manier afscheid. Ze had het aan foutjes aan de tegenstanders Linda Terpstra, Maaike Terpstra en Helena de Vries te danken dat ze nog een omloop verder mocht. Dan ging het vooral om kleine details in het tussenspel, want op de grote lijnen was het partuur Terpstra toch superieur. Maaike Terpstra miste tweemaal op de bovenlijn de ideale mogelijkheid om de genadeslag uit te delen. Ze maakte het nog eenmaal goed op de 6-6 met een bovenslag, maar het was niet genoeg, want ook Helena de Vries was ook niet altijd gelukkig in haar tussenspel. Tot overmaat van ramp werd de gedreven Linda Terpstra bij matchpoint op 5-4 en 6-4 bestraft voor overlopen.
Het was illustratief voor het soms tegenvallende spel. Hazen berg ging vervolgens roemloos ten onder tegen de latere winnaars.

Zes keer koningin

Hylkema werd voor de zesde maal tot koningin gekroond en staat nu ook op zes overwinningen. Datzelfde geldt voor Gejanna Buma. Riska Hazenberg staat in het PC-klassement nog mee bovenaan, maar volgend jaar kunnen Buma en Hylkema haar passeren. Hazenberg nam zoals reeds gememoreerd woensdag afscheid.
Prijswinnaars: 1. Gejanna Buma (Bolsward), Wiesje van der Berg (Grou), Afke Hylkema (Akkrum); 2. Karen van der Wei (Witmarsum), Tineke Algra (Sneek), Hessie Westra (Sint Annaparochie); 3. Sjoke van der Veen (Arum), Debora Oosterman (Grou), Romy van der Veen (Sint Annaparochie).
Eerste omloop: 1. Sanne Gierman (Leeuwarden), Doete de Groot (Raerd), Idske Zijlstra (IJlst) - 2. Geeske Hibma (Schettens), Hermanna Miedema (Stiens), Bianca van der Veen (Franeker) 1-5 en 4-6; 3. Sjoke van der Veen (Arum), Debora Oosterman (Grou), Romy van der Veen (Sint Annaparochie) - 4. Ilse Arendz (Dronrijp), Anna-Lynn Wijbenga (Ferwerd), Annalien Hanja (Dronrijp) 5-2 en 6-6; 5. Andrea de Jong (Witmarsum), Tynke Toering (Groningen), Femke Akke Dijkstra (Oudebildtzijl) - Gejanna Buma (Bolsward), Wiesje van der Berg (Grou), Afke Hylkema (Akkrum) 2-5 en 2-6; 7. Marie Heida (Groningen), Riska Hazenberg (Sint Annaparochie), Leonie Zeinstra (Bolsward) - 8. Linda Terpstra (Stiens), Maaike Terpstra (Minnertsga), Helena de Vries (Menaldum) 5-4 en 6-4; 9. Aletta Sipma (Ie), Femke Jongsma (Goutum), Anja Visser (Oosternijkerk) - 10. Eelkje Algra (Berlikum), Inge Algra (Sneek), Maaike Joostema (Minnertsga) 3-5 en 2-6; 11. Karen van der Wei (Witmarsum), Tineke Algra (Sneek), Hessie Westra (Sint Annaparochie) - 12. Petra Viëtor (Hitzum), Aukje Stenekes (Sneek), Judy Bergsma (Tirns) 5-3 en 6-4;
Tweede omloop: 2. Hibma c.s. - Van der Veen c.s. 2-5 en 2- 6; 6. Buma c.s. - Heida c.s. 5-0 en 6-6; 10. Algra c.s. - Van der Wei c.s. 4-5 en 4-6; Halve finale: 3. Van der Veen c.s. - 6. Buma c.s. 3-5 en 2-6; 11. Van der Wei c.s. staand nummer. Finale: 11. Van der Wei c.s. - 6. Buma c.s. 5-1 en 6-2.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties