De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkdonderdag, 20 november 2003

Triosynode buigt zich over werkzaamheden dienstenorganisatie
Kerntakennota roept veel vragen op
Leeuwarden - Wat zijn de kerntaken van de diensten-organisatie van de toekomstige Protestantse Kerk in Nederland? Over die vraag buigt zich vrijdag de triosynode van de Samen-op-Wegkerken tijdens haar bijeenkomst in Lunteren. Hoort diaconaat nu wel of niet expliciet als kerntaak vermeld te worden?
GERHARD BAKKER
De triosynode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk bespreekt vrijdag een rapport van de commissie kerntaken. Dat kan een interessante discussie worden, want het rapport voldoet niet aan de wensen van de Generale Raad van Advies. Dit onafhankelijke adviesorgaan had graag gezien dat er duidelijke kerntaken waren aangegeven, met de daarbij behorende budgetten. De budgettaire kant van de kerntakendiscussie is volgens de Raad echter ‘ten onrechte bewust terzijde geschoven’. De Generale Raad concludeert: ‘Er bestaat kennelijk spanning tussen (het moderamen) van de synode en het bestuur van de dienstenorganisatie inzake het in beeld brengen van de budgettaire consequenties van de kerntaken’.

Profiel

De nota bevat dus geen overzicht hoe de beschikbare gelden worden verdeeld over de verschillende werkzaamheden die door de landelijke en regionale dienstencentra worden uitgevoerd.
Wat staat er dan wel in het stuk? De opstellers van de nota hebben ervoor gekozen om een ‘profiel’ van de toekomstige PKN te schetsen, waaruit een vijftal kerntaken ‘voortvloeit’. Bij elk van die vijf kerntaken geven ze drie verbijzonderingen:
1. Het getuigen van de naam van haar Heer dichtbij en ver weg:
- de vertolking van het Evangelie in de verschillende (sub)culturen in onze samenleving die buiten de kerkelijke kaders vallen;
- de uitwisseling van inzichten en ervaringen van pinksterkerken, evangelische, charismatische groepen en de zogenaamde ‘onafhankelijke kerken’ in Afrika, ook met het oog op de missionaire opdracht in eigen land;
- het zorg dragen voor de werving, opleiding en vorming van hen die in een ambt of andere dienst ten behoeve van de missionaire arbeid van kerk en gemeenschap werkzaam zullen zijn.
2. De open communicatie van de kerk met haar omgeving:
- het bijdragen aan de bezinning en het debat rond normen en waarden en de ondersteuning van de gemeenten met haar leden om hierin een rol te spelen;
- de ontmoeting met de joodse gemeenschap, de theologische bezinning en de toerusting van de gemeente onder meer met het netwerk van vrijwilligers dat actief is op het terrein van Kerk en Israël;
- in nauwe samenwerking met migrantenkerken komen tot verdere doordenking van de vraagstukken van de multi-etnische samenleving en ontmoetingen met de aanhangers van andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
3. Het kerkelijk gesprek als verrijking, ontmoeting en verdieping:
- de voortgaande bezinning op de ecclesialogische vragen met het oog op ons kerkzijn in een veranderende samenleving en cultuur;
- de uitwisseling en samenwerking met evangelische groepen mede in de wisselwerking van de ontmoeting tussen de verschillende stromingen in de SoW-kerken;
- het ondersteunen van de classicale vergaderingen, o.m. door het stimuleren van het kerkelijk gesprek;
4. de educatie en toerusting van de jeugd voor kerk en samenleving van morgen:
- het ontwikkelen van een jeugdbeweging binnen de kerk;
- de toerusting van de gemeenten bij de invulling van het kerkelijk onderricht;
- de bevordering van het gesprek en de samenwerking tussen kerk en school.
5. een positieve en aantrekkelijke invulling van het ambt van predikant.
- de beleidsontwikkeling inzake ontwikkelingen binnen het ambt van predikant;
- de zorg voor het mentoraat;
- bevordering van mogelijkheden tot nadere scholing en ontwikkeling van de predikanten.

Prioriteiten

Wat de opstellers van het rapport betreft, hebben deze vijf kerntaken de komende vijf jaar prioriteit. Ze noemen het uitdrukkelijk een ‘discussiestuk’; suggesties voor eventuele andere kerntaken zijn welkom, als het aantal kerntaken liefst maar beperkt blijft tot vijf.
De opstellers van het rapport hebben geen uitputtend overzicht willen geven van de taken die worden uitgevoerd op de dienstencentra, omdat ze vinden dat een groot aantal taken vanzelfsprekend zijn. Daartoe behoort bijvoorbeeld het diaconaat. Dat werk wordt ‘vanuit een bijna evangelische vanzelfsprekendheid gedaan’ en daaraan ‘kan en mag niet getornd worden. Het is nauwelijks omstreden dat het werelddiaconaat een fundamentele opdracht voor de kerk en de gemeente is. Oneindig veel meer werk ligt te wachten’.
In het rapport wordt gemeld dat het Management Team van de dienstenorganisatie grote moeite heeft met het feit dat diaconaat niet expliciet als kerntaak wordt vermeld. Toch hebben de auteurs daar niet voor gekozen: ,,het is de stellige indruk van de commissie dat het werelddiaconaat niet ter discussie hoeft te staan’’.
De Commissie van Rapport voor Algemene Zaken (CvR), een commissie die is samengesteld uit gewone synodeleden en die de overige synodeleden adviseert na lezing van het uitgebrachte rapport, is het niet met deze stelling eens. Zij vindt net als de Generale Raad van Advies dat eigenlijk alle kerntaken opgesomd moeten worden, inclusief de bijbehorende budgetten.
De CvR vindt bovendien dat het rapport onduidelijkheid laat bestaan over de verantwoordelijk-heidsverdeling en de verantwoordingslijnen tussen synode en dienstenorganisatie. ‘Wat gebeurt er als de dienstenorganisatie zich niet kan vinden in een geformuleerde kerntaak, of als zij vindt dat budgetten moeten worden toegedeeld aan andere taken?’ vraagt de CvR zich af. De commissie vindt het bovendien een slechte zaak dat de kerntakendiscussie gevoerd wordt zonder raadpleging van de plaatselijke gemeenten en de classes.
Het gevaar is nu groot, zo waarschuwt de CvR, ‘dat het ontberen van een kerkbrede discussie leidt tot een verminderd draagvlak’.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties