De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 25 februari

Cultuurwoensdag, 4 februari 2004

Rely Jorritsmapriis no ek foar jongerein
Ljouwert - De priisfraach fan it Rely Jorritsma Fűns bestiet dit jier fyftich jier. Yn ferbân mei dat jubileumjier is der foar it earst in Junior Rely foar learlingen fan it fuortset űnderwiis mei 750 euro oan prizejild, sa hat de organisaasje tiisdei bekend makke.
Fan 16 febrewaris ôf binne op de sides www.doar.nl en www.afuk.nl. acht foto’s te finen om de jongerein te ynspirearjen wat te skriuwen yn it Frysk: in koart ferhaal, in gedicht, in opstel, in sjongtekst of rap of in fertaling dęrfan, in ynterview of in ynteressante brief of in Loesje-eftige tekst. It risseltaat kin oant 1 maaie ynstjoerd wurde. De sjuery foar de Junior Rely wurdt foarme troch Arjen Hut , Ernst Bruinsma, Baukje Wytsma, Wieberen Peenstra en Aafke van der Hem.
Dęrneist wurdt der ek wer in priisfraach útskreaun foar oarspronklike gedichten en koarte ferhalen yn it Frysk. De ferhalen kinne ek ornearre węze foar bern. Oan prizejild is 5.000 euro beskikber. De sjuery wurdt foarme troch Tsead Bruinja, Mirjam Vellinga en Jelle van der Meulen. Ek foar dizze priisfraach is de slutingsdatum 1 maaie. It reglement is op te freegjen fia lscarse@littenseradiel.nl.
Beide prizen wurde yn oktober 2004 útrikt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties