De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Tegenstanders van het eierzoeken:
‘Tradysje is út ’e tiid; master slaat net mear’
Leeuwarden – De landelijke en Europese overheid heeft de eeuwenoude Friese traditie van het eierzoeken toegestaan, omdat hier elke aaisiker verplicht is aan nestbescherming (nazorg) te doen. Lang niet iedereen is met deze beslissing eens.
Ids Willemsma, bestuurslid van de vogelwacht Easterwierum:
,,It aaisykjen en dan it meinimmen fan ’e aaien fyn ik út ’e tiid. Wy ha mei syn allen de boeren sa opfokt, dat se sa ekonomysk mooglik buorkje moatte, dat se hieltyd earder begjinne te meanen. Dat is min foar de fűgels. Hoe earder as de aaien útkomme hoe better. Want hoe letter yn it seizoen hoe mear predatoren, sa as eksters en swarte krieën dy’t dan ek jongen ha. De BFVW hat it dan oer behâld fan tradysjes. No praat my der net fan. Foarhinne sloegen de masters de bern mei de leie op ’e bealich of op ’e hannen, dy tradysje ha wy ek ôfskaft.’’
Arend Timmerman van Staatsbosbeheer is tegen het eierzoeken in natuurgebieden. Hij is geen principiële tegenstander van de raaptraditie:
,,Natuurgebieden zijn in de eerste plaats gebieden voor de natuur. Bij medegebruik moet je heel voorzichtig en zorgvuldig omgaan. Elk bezoek in het veld is een verstoring, een inbreuk. Onze natuurgebieden zijn vaak ook natter en er zitten watervogels die zich opmaken voor hun reis naar de broedgebieden in het hoge Noorden. Je moet je afvragen of je die vogels wilt verstoren. Van huis uit ben ik ook een aaisiker en soms doe ik het nog wel eens, maar ik ben een kritische. Ik vraag me van tevoren af wat het effect zal zijn van mijn ‘loopke’. Ik ben niet tegen het eierzoeken, maar denk wel: als onze lieve Heer het zo bedacht heeft dat de kievit medio maart zijn eieren gaat leggen om te broeden, moeten we ze dat in Fryslân dan een maand laten uitstellen.’’
B. Arends namens Vogelbescherming Nederland en Faunabescherming:
,,Wij menen dat het kievitseieren rapen in strijd is met de Europese vogelrichtlijn. Er is voor deze traditie geen plaats meer. Het gaat niet goed met de kievit. Alleen in Fryslân is dat kennelijk nog niet doorgedrongen. We blijven ons er tegen verzetten.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties