De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie:
Studie voor toeristenpastoraat
Leeuwarden - Medewerkers voor campingevangelisatie hebben behoefte aan betere scholing voor hun recreatiewerk op campings en bungalowparken. Dat hoort het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie (IWR) regelmatig van de kerken die gebruik maken van zijn diensten. Het IWR praat nu met hogeschool Windesheim over een afstudeerrichting ‘toeristenpastoraat’ voor hbo-studenten theologie.
Het IWR werd zo’n 25 jaar geleden opgericht. De landelijke organisatie ondersteunt plaatselijke kerken bij het christelijke recreatiewerk op campings en in bungalowparken. Op dit moment maken zo’n twintig tot 25 kerken gebruik van de diensten die het IWR aanbiedt. In de koepelorganisatie participeren de Samen-op-Wegkerken (Protestantse Kerk in Nederland), de Doopsgezinde Sociëteit en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De organisatie wordt gefinancierd door de deelnemende kerken, het bedrijfsleven en het Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC).
Het IWR is een tweedelijns organisatie, benadrukt Wil Rombouts, ontwikkelaar pastoraat bij het IWR in Utrecht. ,,Onze medewerkers gaan niet zelf naar de campings, maar ondersteunen plaatselijke kerken met advies en materiaal.”
Op dit moment zijn er in zo’n 20 tot 25 plaatsen evangelisatieteams actief. Hoeveel mensen daarmee bereikt worden, is niet bekend. ,,Er zijn campings met duizenden mensen waar met ons materiaal gewerkt wordt, en bungalowparken met enkele honderden bezoekers”, aldus Rombouts, ,,Alleen al met het stiltecentrum op de Floriade in 2002 werden ruim 180.000 mensen bereikt.’’

Sport en spel

Het IWR heeft haar aanbod de afgelopen jaren flink moeten aanpassen. Vroeger was men vooral gericht op het sport- en spelwerk voor kinderen en tieners op campings, vertelt Rombouts. Daarbij vormden met name kerkelijken en kerkelijk betrokkenen de belangrijkste doelgroep. Die tak van het recreatiewerk is echter meer en meer geprofessionaliseerd en buiten het werkterrein van kerken komen te liggen. Tegenwoordig worden jeugd- en kinderactiviteiten meestal verzorgd door algemene, seculiere organisaties.
Het platform is nu meer pastoraal gericht. ,,De teams die van ons advies krijgen en met ons materiaal werken, zijn op een niet-evangeliserende manier bezig. Uit een houding van gastvrijheid naar een ieder toe. Zo proberen we het gesprek aan te gaan met mensen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Ruimte te geven voor zingevingsvragen, verwondering en ontvankelijkheid voor geloven.’’
Er zijn volgens Rombouts drie belangrijke factoren waarom pastorale situaties en openingen voor gesprek zich op vakantie eerder voordoen. ,,Je bent uit je vaste omgeving vandaan van werk en thuis; dat werkt bevorderend. Mensen komen soms dan pas letterlijk tot rust. Dan ontstaat er ook ruimte. Als laatste werkt de omgeving mee. De mooie natuur of cultuur waarin je verkeert, kan mensen in het gevoel raken. Dan ervaren ze soms ‘iets van God’, waardoor de vragen over Hem ook eerder gesteld worden.’’
Studiedag
Komende zaterdag zou in Zwolle een studiedag worden gehouden, georganiseerd door het IWR en de Hogeschool Windesheim. Hierin zouden drie vormen van hedendaags presentiepastoraat besproken worden. Pastoraat op een Vinex-locatie, pastoraat vanuit een kerkelijke gemeente in een grote stad en het toeristenpastoraat. ,,Opvallend is dat voor alle drie vormen geldt dat de huidige manier van present-zijn als kerk niet meer volstaat om buitenkerkelijken aan te spreken. Je moet als gelovige en kerkgemeenschap nieuwe vragen durven stellen over je eigen geloof en hoe je de kerk ziet. Dan pas kun je in gesprek met die ander over wat jou beweegt.’’
Uit een peiling die het IWR voorafgaand aan het organiseren van de bijeenkomst hield, bleek dat veel kerken behoefte hadden aan een dergelijke bijeenkomst. Op de 1700 uitnodigingen kwam echter maar ,,een tiental reacties’’ en daarom is de bijeenkomst afgelast. ,,Er is misschien wel een te overvoerd programma van symposia.’’
Toch meent Rombouts dat de vragen blijven staan. ,,Wij geloven dat wat nu gebeurt binnen het recreatiewerk op termijn leidt tot een nieuwe vorm van pastoraat: toeristenpastoraat. Daarvoor is een specifieke kennis en aanpak nodig, zo denken wij, en daarom pleiten wij ook voor eigen afstudeerrichting.’’
Rombouts is er onder meer over in gesprek met de Hogeschool Windesheim. De plannen moeten zich nog uitkristalliseren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties