De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 20 oktober 2004

Fryslân ‘vergeet’ voorbeeldfunctie op milieugebied
Leeuwarden – De geloofwaardigheid van de provincie Fryslân is in het geding als het gaat om de uitvoering van milieubeleid. De provincie vertolkt onvoldoende een voorbeeldfunctie. Dit blijkt uit de evaluatie van het Provinciaal Milieubeleidsplan.
Voor de evaluatie zijn 27 maatschappelijke organisaties en overheden geďnterviewd, waaronder gemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers uit landbouw en bedrijfsleven. De evaluatie dient als bouwsteen voor het milieubeleidsplan dat in de maak is. In het nieuwe plan zal nadrukkelijker gekeken moeten worden naar de bedrijfseconomische haalbaarheid van maatregelen. Zo is de afgelopen jaren ,,in preventief opzicht ondanks de nodige inspanningen geen slag gemaakt”.
In het nieuwe milieubeleidsplan moet de provincie realistischer en concretere doelen stellen. Alle partijen betreuren het gebrek aan meetbaarheid van milieumaatregelen. De gesprekspartners vinden dat ,,het samenwerken aan een duurzame toekomst” hoofddoelstelling moet blijven van het provinciale milieuplan, maar er moet een meer heldere definitie van het woord duurzaam komen. Dit wordt als een te omvattend en multi-interpretabel begrip gezien. Diverse partijen geven aan liever te denken in termen als ,,gezond, veilig en schoon” voor zowel consumenten als producenten.
De hoofddoelstelling moet volgens het rapport gekoppeld worden aan het imago van de provincie. Het versterken van de voorbeeldfunctie van de provincie staat in het huidige milieubeleidsplan op de eerste plaats van de prioriteitenlijst. Diverse partijen geven in het rapport aan dat het beeld overheerst dat de provincie weinig toekomt aan het daadwerkelijk invulling geven van die voorbeeldfunctie. Zo worden vanuit vergunningverlening strenge eisen gesteld aan opslag en verwerking van afvalstoffen. Bij gunning van de werken wordt daar echter niet naar gekeken: daar is de prijs doorslaggevend. De gesprekspartners vinden dat er ook weer duidelijk aandacht moet komen voor de effecten van het verkeer op het milieu.
Ook vinden de organisaties dat de provincie best een meer sturende rol dan nu mag opeisen. Ook moet het nieuwe milieubeleidsplan zich meer richten op gedragsbeďnvloeding van consumenten. Het huidige milieuplan richt zich volgens de geciteerden nauwelijks tot de consument, de inwoners en de recreanten in de provincie. ,,Voor het welslagen van milieumaatregelen is dat van evident belang”, zeggen vooral de producenten.
Wat ook in het nieuwe plan zou moeten terugkeren is het investeren in innovatieve technieken en omschakeling naar de verbouw van brandstofgewassen, zoals koolzaad. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor de omgang met lichthinder.
De evaluatie is in opdracht van de provincie Fryslân uitgevoerd door NovioConsult uit Nijmegen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties