De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Cultuurdonderdag, 13 oktober 2005

Professor Bearend Joukes Fridsma (100) ferstoarn
Grand Rapids - Professor Bearend Joukes Fridsma (100), âld- heechlearaar oan Calvin College yn Grand Rapids, Amearika en strider foar it Frysk, yn en bûten Fryslân, is woansdei ferstoarn.
Fridsma waard yn 1905 berne yn Skearnegoutum. By gelegenheid fan syn hûndertste jierdei wie der yn jannewaris in betinkingstsjinst yn syn bertedoarp en ferskynde it freoneboek As de kimen gloarje .
Fridsma hat in hiel soad út ’e wei set |foar it Frysk. Hy wie behelle by de Fryske krite yn Grand Rapids en publisearre it blêd Frisian News Items . Ek naam er it inisjatyf ta Fryske tsjerketsjinsten yn syn wenplak.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Wie kan mij adressen verschaffen van de fryske krite in Grand Rapids en van de fryske krite in Chicago. Ik heb een stamboomboom/verhalenboek geschreven, één in het Nederlands en één in het engels over de familie Van Mourik (waarin ook de Amerikareis van Sjouke Zee uit 1928 in voorkomt), uit Friesland en de V.S. (Michigan, Illinois en Arizona) en zou graag meer publiciteit aan het boek willen geven. Meerdere adressen zijn welkom.

ag koning-van reenen, Roden, Nederland - woensdag, 11 oktober 2006


cultuur
Familieberichten
Advertenties