De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Hoofdartikelvrijdag, 24 februari 2006

Het Fries Museum…
Het worden nog spannende weken in het Friese. De inzet; het Fries Museum. Als het niet zo’n serieuze zaak was waar veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid, zou men er vooral om moeten lachen.
In de eerste plaats is er het gedoe achter het legaat van architect Bonnema, die over zijn dood heen wilde regeren. Het geld mag alleen worden uitgegeven als wordt voldaan aan strikte voorwaarden ten aanzien van nieuwbouw van het Fries Museum. Welke die zijn, is voor het publiek onbekend. Het is op zichzelf een vraag waard of zo’n legaat mag worden geaccepteerd. Als het geld voldoende was geweest voor de bouw van een nieuw museum, lagen de zaken nog weer anders. Maar nu er fors gemeenschapsgeld moeten worden neergeteld om een nieuw museumgebouw te kunnen bekostigen, dringt de vraag zich op of het allemaal wel zo moet. Want het project heeft, bij acceptatie van het legaat, iets geheimzinnigs; het project als geheel onttrekt zich aan de normale voorwaarden voor publieke besluitvorming en controle. En dat is bij besteding van gemeenschapsgelden uit den boze, toch dames en heren Statenleden en gedeputeerden?
En dan is er de kwestie van de kritiek op de directie van het Fries Museum. Die heeft ook iets kolderieks. Onder leiding van deze directie is de positie van het Princessehof nog verder opgeduwd in de wereld van keramiek; het museum is een van de weinige elementen in het Friese cultuurgoed dat wereldnaam heeft. Natuurlijk, de positie van dit museum was al goed, maar de directie heeft het aanzien aanzienlijk versterkt. Misschien vooral buiten de grenzen van het gezichtsveld van de meeste Friezen en hun bestuurders/politici, maar wie moet die beperking worden kwalijk genomen?
En dan is er die merkwaardige ‘hartenkreet’ van het CDA in de Staten, deze week. De directie van het Fries Museum maakt zo weinig klaar, dat – bij wijze van spreken – de provincie beter in staat is beleid te maken dan de directie. Natuurlijk, die opmerking is niet letterlijk bedoeld. Maar toch.
…en de politiek
De wens van het CDA hoeft niet de vader van de gedachte te zijn, maar de ‘wijze van spreken’ is niet toevallig. In Fryslân vinden we al snel dat politici/bestuurders allerlei werkzaamheden kunnen doen in openbare lichamen. Neem Tresoar. Gedeputeerde Mulder is voorzitter van het bestuur van deze uitstekende voorziening. Dat mag allemaal, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Maar of het verstandig is de gedeputeerde die beleid voert ten aanzien van financiering/subsidiering van het instituut, bestuursvoorzitter te maken van datzelfde instituut?
De Staten hebben de invulling van deze constructie goed gevonden. De ‘hartenkreet’ van het CDA komt voort uit een manier van denken over de vraag hoe in het kleine Fryslân de verantwoordelijkheden van politici, besturen, financiers en controleurs door elkaar kunnen lopen en in persona gecombineerd kunnen worden. Vanuit deze manier van denken kwam het CDA tot het formuleren van de hartenkreet zoals deze dat heeft gedaan. Het was een ongelukkige keuze. Het is toch een afschuwelijke gedachte: de provincie die een museum niet alleen zou gaan leiden, maar ook besturen.
Een laatste element in de kwestie van het Fries Museum dat de spanning kan doen oplopen, is de ondoorzichtigheid van de financiële toekomst van het plan. Uiteraard zijn er veel onzekere factoren bij een dergelijk project. In het algemeen zijn overheden niet beste bouwmeesters, dus is het realistisch te verwachten dat er op diverse posten flinke tegenvallers ontstaan. En deskundigen in het plannen van exploitaties zijn de meeste overheden ook al niet. Wie wil dan toch verantwoordelijkheid nemen?
In het algemeen geldt dat culturele centra de gemeenschap geld kosten. Daar is niets op tegen; integendeel. Cultuur verrijkt het leven en de samenleving. Maar die constatering is juist een bevestiging van de noodzaak om vooraf duidelijkheid te scheppen. En als dat niet kan – door onbekwaamheid, bijvoorbeeld – dan moeten de vertegenwoordigers van de burgers hun taak verstaan. Ook in Fryslân.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties