De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiovrijdag, 24 februari 2006

Eenmaal geënt kan kip fijn naar buiten
Den Hout – En, ontstaat er al een run op de dierenarts? Houders van hobbydieren die allemaal willen weten wanneer ze wat vaccinnetjes kunnen laten inspuiten in hun kippen, eenden of kalkoenen? En die willen weten wat dat allemaal wel niet gaat kosten?
Ach, neuh, zegt Sible Westendorp. Behalve voorzitter van de Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP) is hijzelf pluimveearts in het Brabantse Den Hout. En als pluimveearts heb je een grote ‘patiëntenkring’: Westendorp heeft per jaar zo’n acht miljoen kippen onder zijn hoede. Dat zijn vooral vogels van commerciële pluimveehouders, maar ook de hobbyisten behoren tot zijn klantenkring. Hij is er zelf ook een van: ,,Ik haw in stik as fjirtich Fryske hûnders mei ferskate kleurlagen’’ zegt de Fries om útens (it Heidenskip). ,,Gielweiten, reaweiten en wytweiten.’’ En dan nog een tiental ganzen en een tiental eenden, en vijf kalkoenen. Prachtig spul, en hij zal ze allemaal stuk voor stuk inenten. Het wordt bijna lente, en eenmaal ingeënt kunnen ze tenminste fijn naar buiten. ,,Dat is folle leuker. En dêr ha je se foar, no?’’
Maar, zegt Westendorp, in feite betekent het inenten van hobbypluimvee maar een kleine bijdrage aan de pogingen om de verspreiding van de vogelgriep te voorkomen of in elk geval in te dammen. Het betekent niet zo veel voor het verminderen van het risico op infectieziekten. Maar toch heeft hij zich er de laatste jaren ,,fûleindich foar ynsetten’’ om in elk geval de toestemming voor het vaccineren van hobbyvogels voor elkaar te krijgen. ,,Ik ha der ferskate kearen foar nei Den Haag ta west om dat troch te setten.’’ Want al zal vaccinatie op zo’n beperkte schaal de vogelgriep niet tegenhouden, het zet wél de kier van de deur open naar het einde van het algemeen geldende non-vaccinatiebeleid. En als dát er eenmaal door komt, dan hebben we van tevoren een vogelgriepgolf afgewend, aldus de veearts.
Iets minder dan de helft van de hobbyisten die pluimvee houden, zal overgaan tot het laten vaccineren van de vogels, schat hij. De grotere fokkers hebben hun kippen toch al wel in een hok, voor hen is het minder relevant. Maar zo iemand die een paar kipjes heeft, die wel. ,,Dy lytse leafhawwers, dy dogge mei’’. En houders van watervogels. Want die vogels kunnen helemaal niet tegen afgesloten ruimten. ,,Einen foaral. Dy fjochtsje inoar it hok út.’’
Het laten inenten van een paar kipjes is vast nog wel te betalen, maar wat moet een hobbyïst die tientallen vogels heeft? Het hangt ervan af wat zo iemand kwijt is, rekent Westendorp voor. Twintig tot vijfentwintig euro voorrijdkosten rekent hij, en dan honderd euro per uur. Maar als iemand zijn vogels efficiënt heeft klaargezet in kratten, en de papierwinkel vast heeft ingevuld zodat er alleen nog maar een handtekening hoeft worden gezet, dan ben je in een kwartier zo vijf vogels verder, en misschien handelt hij in die tijd ook wel vijftíen vogels af. ,,Dus dan bist gjin hûndert mar fiifentweintich euro kwyt.’’ Maar dan is het nog niet klaar. Twee of drie weken later volgt een tweede inentronde. Twee weken daarna is het ingespoten dier resistent en mag het naar buiten.
Nog weer later moet er bloed worden afgetapt, ter controle. Dat kan acht weken later zijn, of een jaar – dat moet allemaal nog worden besproken en vastgelegd in vaccinatieprotocollen. Dat bloed prikken duurt natuurlijk wat langer dan het enten, dus dat wordt in principe een wat duurdere dierenartsvisite. Maar als iemand veel kippen heeft, wordt er een steekproef genomen – van iemand met, zeg, veertig kippen worden er dan twaalf onderzocht. Dat damt de kosten nog enigszins in. Met die drie acties is de vogeleigenaar een jaar onder de pannen. Dan moet het proces opnieuw.
Westendorp is als NWPP-voorzitter druk geweest met het loskrijgen van de vaccinatietoestemming – en straks krijgt hij het druk met het enten. Hij zal er wel een veedokter bijhuren van een uitzendbureau, verwacht hij. Als eenmaal de behoefte aan vaccins is vastgesteld – de Gezondheidsdienst voor Dieren is aan het inventariseren – krijgt hij een voorraad naar behoefte opgestuurd. Alleen voor kippen, eenden en kalkoenen, welteverstaan. Dus houders van bijvoorbeeld zwanen of ganzen die hun vogels zouden willen laten inenten, hebben voorlopig pech. Naar het effect van de entstof op deze andere vogelsoorten wil de minister eerst nog nader onderzoek doen, zegt Westendorp. Al werkt het vaccin op die vogels ook prima, vindt hij zelf. ,,Op minsken ek hear. Al krije je der in flinke bulte fan op it bil as’t je dat by josels ynspuitsje soene!’’ Hij geeft toe, lacht hij, dat hij hééft nagedacht over de vraag of hij zichzelf zou vaccineren, mocht er op het moment van een vogelgriep-uitbraak niet snel een voor mensen bedoeld vaccin ontwikkeld zijn. ,,Mar it moat mar net. Ik soe it foarearst net dwaan.’’ Het vaccin voor vogels is gebaseerd op een ander eiwit dan vaccins voor menselijk gebruik, en dan kan een heel andere reactie geven.
Hij weet nu dat bij hem in de buurt al in 2002 de klassieke vogelgriep heerste. Op een kalkoenbedrijf was dat. Maar op dat moment zelf hadden ze het niet door. Het kwam niet uit de testen. Pas toen begin 2003 elders in Nederland de eerste gevallen vastgesteld werden, en ze de onderzoeken nog eens over deden, werd het alsnog helder en volgden veel ruimingen. ,,Wy ha doe nochal wat earmoede hân.’’ Zijn eigen vogels is hij toen niet kwijt geraakt, maar wat toen wel begon, was het hele lobbycircus ten aanzien van aviare influenza, zoals de officiële benaming luidt. In commissies, in vergaderingen, mee naar Brussel, alles om eerst voor elkaar te krijgen dat er onderscheid zou worden gemaakt tussen hobbyboeren en professionele pluimveehouders. Zodat in elk geval die eerste groep kon worden gevaccineerd en van ruimingen gevrijwaard zou blijven. ,,Dat is no tasein en is fansels it doel dat dat aansen fólle rommer kin.’’ En dát is de werkelijke betekenis van de huidige vaccinatietoestemming: niet het tegenhouden van de vogelgriep, maar het veranderen van de politieke werkelijkheid. ,,Der is no al in hiel soad fan ’e polityke hetse fuort.’’ Hij hoopt dat het alvast de pluimvee- en eierenmarkt wat rustiger maakt. Want hij constateert onder zijn klanten grote onrust en veel zorgen. ,,Troch benammen it media-gebeuren ite in soad minsken minder aaien en hinnefleis, en dat drukt fuort de priis.’’ En dat niet-eten is echt onzin, zegt hij voor de zoveel-duizendste keer. Want al zeggen nog zo veel deskundigen dat het opduiken van de vogelgriep in Nederland onvermijdelijk is, hij weet dat nog niet zo zeker. ,,Ik ha myn twifels. Echt.’’ Die paar zwanen in Europa waarbij de ziekte nu geconstateerd is, zijn eerder uit landklimaatgebieden gevlucht voor de barre winterkou. Daar is nu geen sprake meer van. En de vogels hier hebben genoeg gras te vreten, het weer is zacht, die blijven lekker op hun plek’’, zo luidt zijn theorie. ,,Wy binnen âfhinklik fan it waar. Litte wy hope dat it sa bliuwt.’’
In februari 2003 werden grote sterfteaantallen geconstateerd in de Gelderse vallei en daaruit werd snel de onontkoombare conclusie getrokken: vogelgriep. Op 5 maart begon het ruimen van pluimveebedrijven, in de hoop verdere verspreiding te vInvaomen. Maar dat lukte maar deels; op 255 plekken werd vogelpest vastgesteld (in 22 gevallen ging het om hobbypluimvee). Die werden geruimd, en daarnaast gebeurde dat op nog 1094 locaties preventief. Er zijn in totaal 30,7 miljoen dieren geruimd.
De uitbraak van vogelpest in Nederland in 2003 betrof het virustype H7N7. De vogelgriep die nu oprukt vanuit Azië is het virustype H5N1. Mensen en dieren leven daar dicht opeen; zodat het virus overspringt. Intussen zijn enkele tientallen mensen aan de gevolgen van een infectie met H5N1 bezweken. Maar een geïnfecteerd mens kan geen andere mensen besmetten. Maar virologen vrezen dat het virus zich met een menselijk griepvirus zal vermengen. Dan kan het muteren tot een nieuw, voor mensen wél gevaarlijk griepvirus dat zeer lastig te bestrijden valt.
Er is nog geen op mensen afgestemd vaccin tegen het H5N1-type van vogelpest. Er bestaat wel een virusremmer (Tamiflu) dat de ernst van de infectie remt.
Vanuit Azië heeft het H5N1-vogelpestvirus zich naar andere delen van de wereld verspreid, ook naar Europa. Bron: AgriHolland

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties