De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiomaandag, 25 september 2006

‘Lawaai in dorpshuis moet mogen’
WIMKE VAN DER VAART
It Heidenskip - Hij zit al veertig jaar bij het korps en nog nooit heeft hij iemand horen klagen over geluidsoverlast. Dat dorpshuis ‘t Swaeigat geïsoleerd moest worden vanwege de tijdens hun repetities geproduceerde decibellen , dat gelooft voorzitter De Vries van fanfare Studio niet. Dat moest van de overheid, weet hij. Nu wil CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans dat de geluidsnormen voor dorpshuizen weer omlaag gaan.
Fanfare Studio wil in maart volgend jaar Nederlands Kampioen worden, net als dit jaar. Om dat te bereiken, oefent de fanfare wekelijks in dorpshuis ‘t Swaeigat. En dan wordt er natuurlijk wel wat lawaai geproduceerd. ,,Ús fanfafare hat fjirtich leden en fiiftien learlingen. No, rekkenje dèr de âlders by en dan hast it hiele Heideskip ek hast”, lacht hij. Hij wil maar zeggen: ,,Iederien fynt it allinnich mar moai dat sa’n lyts doarpke in fanfare hat, dy ‘t ek noch ris Nederlâns Kampioen is.”
Hiermee illustreert De Vries wat Ger Koopmans, Tweede Kamerlid namens het CDA, veronderstelt.
Volgens hem storen bewoners van dorpen zich niet snel aan geluidsoverlast van orkesten of korpsen uit hun dorp. Maar mocht er, in de woorden van Koopmans, een ‘Gekke Hollander’ in het dorp komen te wonen die zich wél beklaagt over het te harde geluid, dan heeft die bewoner gelijk volgens de normen in de wet.

Eén buurman

Dat gebeurde in de Limburgse gemeente Margraten. Daar voldeed een dorpshuis niet aan de geluidsnorm van de wet Milieubeheer. Eén buurman klaagde. Daardoor moet de gemeente nu drie miljoen euro investeren om het gebouw zodanig te isoleren dat het aan de normen voldoet. Ze twijfelt nog of ze dat gaat doen. ,,Als ze het niet doet, leidt dat er uiteindelijk toe dat de gemeente de korpsen moet verbieden om in de dorpshuizen te spelen”, licht Koopmans toe.
Het Tweede Kamerlid hoorde van dit verhaal tijdens een werkbezoek aan de Limburgse gemeente. Hij vind dat dorpshuizen eigenlijk vrijgesteld moeten worden van de strenge geluidsnormen. ,,Het is voor gemeenten haast niet te doen om zoveel te investeren in dorpshuizen dat deze aan de normen voldoen. Het kost miljoenen euro’s.”
Het voorstel voor vrijstelling vandorpshuizen overhandigde hij deze week aan staatssecretaris Geel van het ministerie van VROM, tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet Milieubeheer. Koopmans verwacht binnen een paar weken een reactie te hebben. ,,,Het komt steeds meer voor dat mensen weinig voor elkaar over hebben. Maar fanfares en orkesten zijn van belang voor het sociale leven in de dorpen. Dan moet je het bestaan van zo'n korps bij de wet garanderen.”
De Friese organisatie Doarpswurk, in Raerd, zet zich in om het sociale leven in dorpen te behouden. Directeur Ytzen Strikwerda vindt het dan ook een goed idee van Koopmans om de geluidsnormen voor dorpshuizen te verlagen. ,,Dat jout wat mear romte. Dan kin je ris in ekstra aktiviteit dwaan.” Gemeenten hebben al veel geïnvesteerd in dorpshuizen om aan de geluidsnorm te voldoen. Met name de gemeenten Nijefurd en Tytjerksteradiel, weet directeur Strikwerda. ,,Doarpshûzen die no noch net oan de noarm foldwaan of krekt der boppe sitte, hoege net daliks safolle jild te ynvestearre yn isolaasje.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties