De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiomaandag, 22 januari 2007

Dantumadeel: meer Fries
Damwoude - Er moet meer Fries gesproken en geschreven worden in Dantumadeel, vindt het gemeentebestuur. In een nieuwe notitie Frysk yn Dantumadiel stelt het college van B en W voor, afspraken te maken over het gebruik van Fries in gemeentelijke stukken. Plaats- en straatnaamborden blijven voorlopig gelijk; het maakt volgens het college niet uit of nu de Nederlandse of de Friese naam boven staat. Wel worden, zodra een bord aan vervanging toe is, de namen omgewisseld.
Het college wil verder op verschillende terreinen het gebruik van Fries stimuleren. Zo moet bij de naamgeving van straten, gebouwen en wateren meer aandacht komen voor Friese historische namen. In de gemeentegids en op de website van de gemeente kan meer Fries gebruikt worden, vindt B en W. Ook het burgerjaarverslag zou deels in het Fries geschreven kunnen worden en interviews meer in het Fries gegeven.
Friese cursussen moeten inwoners aansporen thuis meer Fries te spreken. Nieuwe inwoners zouden meer gewezen moeten worden op de praktijk van tweetaligheid en verenigingen en organisaties op het bestaan van Afûk-cursussen. Welzijnsorganisaties moeten meer bordjes met ‘praat mar Frysk’ plaatsen. Voor het onderwijs is een speciale beleidsnotitie in de maak.
Het nieuwe beleid is opgesteld na een enquête onder een groep inwoners van Dantumadeel. Daaruit blijkt dat ruim 85,7 procent van de ondervraagden in eigen omgeving Fries spreekt. De moedertaal van de meeste kinderen die opgroeien in de gemeente, is ook Fries (68,3 procent). Ruim 40 procent van de ondervraagden vindt dat er op basisscholen te weinig aandacht aan het Fries wordt besteed. Over de straatnaamborden zijn de Dantumadelers verdeeld: 44,2 procent wil liever de Nederlandse naam boven, 41,4 procent liever de Friese.
De CDA-fractie vraagt zich vooral af wat de voorstellen van het college gaan kosten. De gemeenteraad praat op 30 januari over het nieuwe beleid.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties