De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodinsdag, 17 november 2009

Alleen een fietsenhok ontbreekt nog
School Oudega bol van technische snufjes

Oudega (W.) - De nieuwe christelijke basisschool Klaver Trije in Oudega (W.) staat bol van de technische snufjes. Overal in het schoolgebouw hangen sensoren die er voor zorgen dat er flink bespaard kan worden op de energierekening en dat de kinderen in schone lokalen les krijgen.

Door Hinne Bokma.
Begin oktober verhuisden de kinderen van de oude school aan de Wearen naar het nieuwe gebouw aan het Tsjerkemar. Op de oude locatie was 44 jaar naar volle tevredenheid les gegeven, maar het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. De vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs- Wymbritseradiel, waarvan Klaver Trije deel uitmaakt, stond voor de keus: het oude gebouw opknappen of nieuwbouw plegen. Er werd voor de laatste optie gekozen.
Nu staat in Oudega een ultramodern schoolgebouw. Schoolleider Atze Bakker vertelt er met trots over. Zo beschikt de school over vloerverwarming en volgens Bakker zijn er niet veel scholen in Nederland die dat hebben. De Oudegaster school is volgens Bakker de eerste in Nederland, die de beschikking heeft over digitale schoolborden waar twee mensen tegelijk op kunnen werken.
De school is zeer energiezuinig. Het gebouw is niet aangesloten op het aardgasnetwerk. De warmte komt uit de grond. Aardwarmtepompen zorgen in het gebouw voor een gelijkmatige warmte. Alle lokalen beschikken over een afzuigsysteem, dat de overtollige CO2 afvoert. Dit circulatiesysteem zorgt ook voor frisse lucht. Zijn er geen mensen in het lokaal dan schakelt het systeem dankzij de aangebrachte sensoren automatisch uit.

Nieuwe woonwijk

De school staat midden in een nieuwe woonwijk. Alleen met de verkoop van de kavels in de wijk wil het nog niet zo vlotten. Er is ruimte voor 23 woningen. Tot op heden zijn er maar vijf kavels verkocht. De geringe belangstelling voor de nieuwe wijk is van invloed geweest op het bouwplan van de school. In 2007, toen de plannen voor de school uitgewerkt werden, was er nog sprake van een gebouw met vijf lokalen. Een jaar later waren de plannen bijgesteld en is besloten er vier lokalen van te maken.

Zes nieuwe leerlingen

,,Dat hie alles te krijen mei de prognoaze. Yn 2007 waard foar de takomst noch útgongen fan hûndert bern, no sille dat der net mear wêze dan njoggentich’’, aldus schoolleider Bakker. De gemeente Wymbritseradiel geeft aan dat tachtig leerlingen voor de toekomst een realistischer cijfer is. De ambtenaren op het gemeentehuis denken dat de nieuwe woonwijk uiteindelijk slechts zes nieuwe leerlingen gaat opleveren. ,,Dêr tinke wy wat oars oer’’, aldus Bakker.
Naast de vier lokalen, een personeelsruimte, een kamer voor de schoolleider en een lesplein beschikt de school ook over een multifunctionele ruimte. Daar is de lytse byb ondergebracht, worden de peuters opgevangen en vindt de buitenschoolse opvang plaats. Om deze multifunctionele ruimte te kunnen bouwen, kwamen de inwoners van Oudega in actie. Zij zamelden 120.000 euro in.

Niet op de fiets

Al is Bakker heel tevreden over de nieuwe school, hij heeft nog wel een wens. Het gaat om de bouw van een fietsenhok. Om het open karakter rond het schoolgebouw te handhaven, wil de gemeente niet meewerken aan een fietsenhok. De schoolkinderen uit Oudega mogen dus niet op de fiets naar school komen. ,,No wiene se dat ek net wend, want ek by de eardere skoalle kamen se allegearre rinnend.’’
De school is ontworpen door Archtectenburo Zijlstra uit Bakhuizen. Niet alleen wat betreft de bouwstijl oogt het pand opvallend, ook het kleurgebruik is origineel. In de vloer zijn de kleuren blauw, groen en geel verwerkt. Dit zijn de kleuren van de vlag van Oudega. Het meubilair is wit. ,,It gebou moat rêst jaan. De bern soarchje foar de kleur.’’

Klaver Trije

Christelijke basisschool
Aantal leerlingen: 96
Aantal leerkrachten: 7
Aantal inwoners Oudega: ongeveer 700
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties