De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Dossierdinsdag, 20 april 2010

‘Schort het besluit over NBV als kanselbijbel op’
Leeuwarden - Een grote groep theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland wil dat de bespreking op de synode om De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) eventueel de status van kanselbijbel te geven wordt uitgesteld. Er moet, voor daarover gesproken wordt, worden gewacht op een herziene editie. Dat schrijven zij in een brief aan de synode van de PKN.
De briefschrijvers willen dat eerst alle fouten, zowel van stilistische als inhoudelijke aard, eruit worden gehaald. Het initiatief komt van prof.dr. Rochus Zuurmond en ds. Lieke van Zanden. Ze hebben in vijf dagen tijd al driehonderd medestanders gevonden uit de breedte van de kerk, vertelt Van Zanden. ,,Uit de hoek van de confessionelen, evangelischen, Gereformeerde Bonders en hervormden.”
De brief die in maart verstuurd zal worden aan alle 150 synodeleden, is ondertekend door een comité van aanbeveling waarin onder anderen prof.dr. Karel Deurloo, prof.dr. Rinse Reeling Brouwer, prof.dr. Henk Jagersma en ds. Alex van Ligten zitten. ,,Onder de ondertekenaars zijn vele Friezen.”
De NBV staat in april op de agenda van de synode. De vertaling uit 2004 is nu vijf jaar op proef geweest. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) hebben vorig jaar februari een herziening van de NBV aangekondigd, die uiterlijk in 2016 beschikbaar moet komen.
‘In sommige gemeenten is de NBV niet alleen op voorhand al tot (enige) kanselbijbel uitgeroepen, maar wordt deze ook voor liturgische teksten gebruikt’, aldus de briefschrijvers. ‘Naast inhoudelijke bezwaren hiertegen bestaat het praktische probleem dat de gemeente over zes jaar opnieuw aan nieuwe formuleringen zal moeten wennen. Met name tegen de vertaling van het Onze Vader zijn zoveel bezwaren ingebracht, dat de verwachting is dat dit zeker het geval zal zijn.’
Volgende maand verschijnt bij Uitgeverij Van Gennep van Karel Deurloo en Nico ter Linden het boek Niet zo, maar zo. Honderd en enige vraagtekens bij De Nieuwe Bijbelvertaling. Het is de tweede druk en goedkopere editie (tien euro) van het boek Het luistert nauw. De Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken dat in 2008 verscheen.
De auteurs menen dat de NBV de lezers en hoorders van nu ‘de toegang tot de oude teksten in veel gevallen eerder belemmert dan ontsluit’. Ze laten in het boek zien waarom ze vinden dat de NBV niet betrouwbaar is.
De brief aan de synodeleden:
Geachte leden van de Generale Synode,
In de vergadering van 22-24 april 2010 zult U het besluit nemen of de Nieuwe Bijbelvertaling ten behoeve van de eredienst zal worden aangewezen. Een belangrijke beslissing die ingrijpende consequenties zal hebben in de kerk.
Op de voordelen en de bezwaren van deze vertaling willen wij in deze brief niet ingaan. Het is een ieder wel bekend dat de NBV door velen onmiddellijk wordt begrepen maar ook de vraag oproept wát dan wordt begrepen. Wij vragen hier uw aandacht voor het volgende.
In een brief aan de plaatselijke gemeenten, gedateerd 6 februari 2009, hebben het NBG en de KBS een herziening van de NBV aangekondigd. Doel is, aldus de brief, de NBV waar nodig op detailniveau te herzien. Er wordt gesproken van een herziening van beperkte omvang die uiterlijk in 2016 beschikbaar zal komen. Dat deze herziening zeven jaar in beslag zal nemen, lijkt er echter op te wijzen dat het om meer gaat dan een beperkte revisie.
Is het daarom niet beter te wachten op deze herziening voordat de synode haar besluit neemt? Het lijkt ons van belang dat eerst, nog afgezien van enkele fouten, alle ’’stilistische kwesties met inhoudelijke implicaties, te ver doorgevoerde expliciteringen, consistentiekwesties, stilistische onduidelijkheden, onjuiste expliciteringen, exegetische kwesties, heroverwegingen en misverstand oproepende onduidelijkheden’’ (aldus het NBG en de KBS) zijn verbeterd. In een zaak van zo groot gewicht mag niet overhaast te werk worden gegaan.
Dit geldt des te meer daar het gebruik van de NBV in de eredienst zich niet alleen beperkt tot de Schriftlezingen maar zich uitstrekt over het geheel van de liturgie. In sommige gemeenten is de NBV niet alleen op voorhand al tot (enige) 'kanselbijbel' uitgeroepen, maar wordt deze ook voor liturgische teksten gebruikt. Naast de inhoudelijke bezwaren hiertegen bestaat het praktische probleem dat de gemeente over zes jaar opnieuw aan nieuwe formuleringen zal moeten wennen. Met name tegen de vertaling van het Onze Vader zijn zoveel bezwaren ingebracht, dat de verwachting is dat dit zeker het geval zal zijn.
Daarom verzoeken wij U de beslissing over de vraag of de NBV ten behoeve van de eredienst kan worden aangewezen te verplaatsen tot na de revisie.
Hoogachtend,
H.J. de Bie, em. predikant Huizen, oud-docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede
dr. J.P. Boendermaker, Hilversum, em. hoogleraar aan het Evangelisch-luthers seminarium te Amsterdam
dr. E.A. de Boer, Berg en Terblijt, universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU vestiging Kampen
dr. K. A. Deurloo, Amsterdam, em. kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam
ds. B.F. Drewes, Oegstgeest, oud-docent Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool Yogyakarta en Makassar
ds. J.W.C. van Driel, predikant te Loenen (G)
dr. J. Dubbink, Zeist, hoogleraar bijbelse theologie aan de VU Amsterdam
ds. A. Fox, studentenpredikant te Amsterdam
ds. J. Goorhuis, Groningen, voorzitter Dirk Monshouwerstichting
dr. H. Jagersma, Sneek, em. hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Faculteit Brussel
Wim Kloppenburg, Amstelveen, Kerkmusicus
ds. A.P.J. van Ligten, predikant te Sneek
dr. A.G.L. van Nieuwpoort, predikant te Amsterdam
dr. R.H. Reeling Brouwer, Amsterdam, Universitair hoofddocent dogmageschiedenis en symboliek aan de PThU vestiging Kampen
dr. Riemer Roukema, Zwolle, hoogleraar Nieuwe Testament aan de PThU vestiging Kampen
dr. R. Zuurmond, Deventer, em. kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties