De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Dossierdinsdag, 20 april 2010

Commissie van Rapport komt met tegenvoorstel en verwijst synoderapport naar prullenbak
‘Eerst revisie van NBV nodig’

Utrecht - De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) moet nog niet aangewezen worden als officiële kerkbijbel voor de eredienst in de Protestantse Kerk. Eerst dient er een revisie (herziening) van de tekst plaats te vinden en die moet dan ook nog ten minste een jaar getest worden in de gemeenten. Dat staat in een tegenvoorstel dat donderdag op de synode op tafel komt.

Door Lodewijk Born.
Het voorstel komt van de zogenaamde Commissie van Rapport (CvR), een commissie van de synode die de bespreking voorbereidt. ZIj hebben het voorliggende synoderapport Rapport over de beproeving van de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen en komen nu met een advies voor de synode, die donderdag in Lunteren, over de NBV spreekt. Waar de Commissie - die haar bevindingen voorlegt aan de hele PKN-synode - nu mee komt is precies het omgekeerde wat het kerkbestuur graag wil.
De synodecommissie vindt het ‘een goed leesbaar rapport dat op overzichtelijke wijze de gevolgde route van de beproeving van De Nieuwe Bijbelvertaling in kaart probeert te brengen’.
Over de eindconclusie van het kerkbestuur (moderamen), dat de NBV de status van kerkbijbel kan krijgen - naast die van bijvoorbeeld de NBG 1951-vertaling en de Statenvertaling - is men het totaal oneens. ‘Met het rapport in de hand komt de CvR echter unaniem tot de conclusie dat het besluitvoorstel van het moderamen niet de weg is die moet worden gegaan.’

Kritiek

De Commissie van Rapport laat weinig heel van het rapport van het moderamen. Ze vindt dat er wel heel gemakkelijk aan de geuite kritiek op de vertaling voorbij wordt gegaan. ‘Het gaat de CvR niet om het afwijzen van de NBV als zodanig of om het opnieuw ter discussie stellen van het vertaalprincipe. Wij hebben als kerk meegedaan in dit project, met deze uitgangspunten en daar blijven wij ook voor staan. Het gaat niet om het heropenen van het gesprek over de vertaalmethode. Tegelijkertijd kan het naar de mening van de Commissie van Rapport niet zo zijn dat alle kritiek die in het kader van de beproeving is binnengekomen, simpelweg terzijde wordt geschoven door te zeggen dat de kritiek zich op of tegen de gehanteerde vertaalmethode richt. Daarmee wordt de kritiek om zogenaamd formele redenen niet ontvankelijk verklaard, zonder dat er een inhoudelijk gesprek heeft plaatsgevonden. Dat zou geen consistent beleid zijn, omdat beproeven er juist op gericht is om in de praktijk te toetsen of de in eerste instantie positieve indruk ook staande blijft’.
De vijf leden van de CvR vinden dat er wel heel erg vrij met een indicering van het aantal reacties wordt omgesprongen. Het synoderapport meldt dat 76 van de 44 classes (regionale kerkvergaderingen) hebben gereageerd en dat de meeste reacties positief zijn. ‘Een nadere bestudering van de bijlagen van het rapport laat zien dat van deze 44 classes 26 als geheel gereageerd hebben (eigen reactie). Van de rest, achttien classes, heeft alleen een aantal gemeenten rechtstreeks gereageerd (doorgestuurd). Van de 26 classes die als geheel gereageerd hebben, zijn zeventien positief’.
Het overgrote deel van de classes en de gemeenten geeft geen mening over de NBV en het is niet eenduidig hoe dit te interpreteren is. Een aantal gemeenten geeft aan de Statenvertaling te gebruiken en het is aannemelijk dat deze gemeenten ook eerder op de Herziene Statenvertaling zullen wachten.
In haar rapportage gaat de Commissie van Rapport ook in op de vertaalmethode in de NBV: brontaalgericht en doeltaalgericht. ‘Het aspect ‘brontaalgericht’, gekoppeld aan ‘geschiktheid als uitgangspunt voor de verkonding’ kreeg met name bij een aantal predikanten soms felle kritiek. De indruk ontstaat dat de opstellers van het rapport deze kritiek afdoen als ‘specialistenstrijd’ en minder zwaar laten wegen dan de reacties van gemeenteleden’.
Eenvijfde predikanten
430 predikanten (en kerkmusici) onder aanvoering van ds. Lieke van Zanden en dr. Rochus Zuurmond willen dat de NBV pas aangewezen wordt als ook de resultaten van een revisie bekend zijn en die kerkbreed gedragen wordt. Daartoe stelden ze een open brief op. De CvR beschouwt deze grote groep, bijna eenvijfde van de predikanten van de Protestantse Kerk, niet als een quantitee négligable. Kort gezegd: zo’n groep kun je niet negeren.
Het kerkbestuur stelt in het rapport dat het ook tot de taak van de dominee behoort, op grond van zijn opleiding, om er op te wijzen wat er werkelijk in een Bijbeltekst staat, maar de Commissie vindt dat niet juist: ‘Wij moeten streven naar een vertaling, die de noodzaak in de eredienst te verwijzen naar de grondtekst zo veel mogelijk beperkt’.
De Commissie van Rapport stelt in haar beoordeling dat de eredienst ook niet louter een liturgisch gebeuren is. De voorbereiding voor de verkondiging begint al thuis in de studeerkamer. Catechese en bijbelstudie staan niet los van de eredienst. ‘Juist de reformatie - zowel van Luther alsook Calvijn - stelde centraal dat de gelovigen zelf hun Bijbel konden lezen, maar dat moeten zij wel een betrouwbare en zuivere vertaling tot hun beschikking hebben. Verantwoorde exegese van predikanten is geen vervanging voor een betrouwbare vertaling’.
Een beproeving van een bijbelvertaling is niet louter een formaliteit, waarvan de uitkomst al bij voorbaat vaststaat. ‘De beproeving van een Bijvelvertaling, ook al gaat het om slechts één van meerdere bij voorkeur aan te wijzen vertalingen, dient zorgvuldig te gebeuren. De beproeving van de NBV kan ook als resultaat hebben dat de NBV niet als één van de bijbelvertalingen voor de eredienst wordt aangewezen. Dat is niet het doel van de Commissie van Rapport. Wel pleit de CvR ervoor de revisie af te wachten.’
Die revisie staat nu pas voor 2016 gepland. Het Nederlands Bijbelgenootschap is nog niet eens bezig met een revisie, zo meldde dr. Rieuwerd Buitenwerf, manager Vertalen & Bijbelgebruik bij het NBG, vorige week in deze krant.
De Commissie van Rapport vindt dat de NBV best in gemeenten kan blijven worden gebruikt. Dat laat de kerkorde volgens de commissie ook toe. ‘Maar op deze wijze onderstrepen wij wel, dat De Nieuwe Bijbelvertaling in de huidige vorm nog verbetering behoeft, en dat revisie niet slechts een schoonheidsbehandeling is. Als kerk hebben wij een vertaling nodig, die de eigen aard van de Bijbelboeken voor lezers en lezeressen van nu toegankelijk maakt. Die eigen aard willen wij nadrukkelijker terugzien in een vertaling die de kerk officieel aanvaardt. Daarmee erkennen we ook, dat de kritiek die op de NBV naar voren is gebracht, niet alleen maar een richtingenstrijd is, maar ook inhoudelijk van belang is.”

Digitaal

Zo’n revisie zou dan digitaal beschikbaar kunnen zijn - in plaats van in boekvorm - zodat er ook geen financieel argument is om het maar níet te doen. De reacties die de classes en gemeenten nu al naar de synode hebben gestuurd kunnen naar het Nederlands Bijbelgenootschap voor gebruik bij een de revisie, aldus het voorstel van de Commissie van Rapport.
i Morgen op de site www.frieschdagblad.nl het nieuwe dossier over De Nieuwe Bijbelvertaling en eerdere artikelen die over dit onderwerp zijn verschenen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties