De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikelvrijdag, 21 mei 2010

Jongerenketen, gemeenten...
Bureau Eerlijke Mededinging en Horeca Nederland ruiken de overwinning. Na de rechterlijke uitspraak over de gemeente Wymbritseradiel - die mag jeugdketen niet gedogen - zullen ook de andere Friese gemeenten worden gedaagd, zo luidt de strijdlustige aankondiging.
De gemeente zelf is furieus en vindt dat groot onrecht wordt gedaan aan de voorbeeldige samenwerking tussen alle betrokken partijen om jongeren op verantwoorde wijze van een eigen ontmoetingsplaats te voorzien.
In deze kwestie spelen verschillende aspecten een rol. Er is allereerst het formele en commerciële argument van valse concurrentie: aanwas van jonge klanten in de horeca wordt geremd als die in een eigen ruimte hun uitgaanstijd doorbrengen, waarbij drank bij toerbeurt wordt meegenomen of tegen lagere prijzen verhandeld. Veel winst hoeft de horeca echter niet te verwachten van een eventuele sluiting van alle jeugdketen. Dat zal echt niet leiden tot een toestroom van jongeren naar de reguliere horeca; daarvoor zijn hun inkomsten te beperkt - en bovendien bieden cafés of disco’s niet wat een vriendengroep nu juist zo belangrijk vindt aan een keet: een plek helemaal van henzelf alleen. Als het om inkomstenderving gaat, kan Bureau Eerlijke Mededinging van Horeca Nederland beter het gevecht aangaan met sportkantines of uit de kluiten gewassen dorpshuizen.
Dan speelt er het sociale aspect. Dat is voor de jongeren in kwestie het hebben van dat eigen plekje, en voor de gemeente is het de gedachte dat de keten helpen het gezellig te houden. Wymbritseradiel heeft 28 kernen; het is onbetaalbaar om van gemeentewege in elk dorp een regulier, door volwassenen gecontroleerd jeugdhonk op te zetten. Bovendien is het rustig rond de ongeveer twintig jeugdketen en -caravans: er waren maar twee keten die geregeld voor overlast zorgden en die zijn nu dicht. Alle onderkomens sluiten en afbreken zou juist leiden tot meer overlast, is het idee: dan krijg je rondhangen, lawaai, troep, vernielingen en wie weet wat voor narigheid nog meer.
Met dat laatste aspect heeft de rechtbank korte metten gemaakt: de gemeente heeft onvoldoende aangetoond dat het een leidt onvermijdelijk leidt tot het ander. De gemeente heeft ook niet voldoende aangetoond dat het voor ‘de plattelands- en jeugdcultuur’ noodzakelijk zou zijn om keten te hebben én daar alcohol te moeten schenken bovendien.
...en hardnekkige gewoonten
Met dat laatste raakt de rechter een zwaar punt. Het is goed denkbaar dat de gemeente een hoger beroep wint wanneer ze de sociale kracht en de cohesieversterkende werking van de keten scherp genoeg formuleert. Dat is in andere gemeenten ook gebeurd. En zeker Wymbritseradiel zou daartoe in staat moeten zijn, want de gemeente heeft de afgelopen paar jaar veel energie gestoken in het ketenbeleid, onder meer door middel van een uitgebreide evaluatie van het bestaande beleid, het inventariseren van alternatieven, het formuleren van een visie en zelfs een symposium met deelname van het overgrote deel van de ketengebruikers.
Maar dat alcoholgebruik is een moeilijk punt. Op dat gebied zijn juist de laatste paar jaar veel nieuwe inzichten gepubliceerd die allemaal waarschuwen dat stevig alcoholgebruik blijvende schade aanbrengt in het zich ontwikkelende brein - en die ontwikkeling gaat door tot het 24e levensjaar! Er is vrijwel geen gemeente die voortvarend het beleid aanpast op die nu toch al niet meer zo heel nieuwe inzichten. Waarom niet jegens de jeugdketen veel scherpere regels formuleren dan de wettelijke minimumeisen (alcohol vanaf je zestiende, sterke drank vanaf je achttiende), als ze zéggen zich zorgen te maken over het snel toenemende drankgebruik onder jongeren?
Sociale gewoonten zijn hardnekkig. Meer inzicht in de ernstige gezondheidsschade van alcohol heeft tot nu toe niet geleid tot afnemend drankgebruik. Integendeel. Het aantal spoedeisende hulpbehandelingen voor jongeren met een alcoholvergiftiging is in vijf jaar tijd met 280 procent gestegen. En desondanks laten volwassenen in hun levensstijl onverminderd zien dat drank synoniem staat met gezelligheid. Illustratief is de reactie van fractievoorzitter Abma van Gemeentebelangen Súdwest op de uitspraak over de keten: ,,Ze zijn nodig voor de sociale cohesie en daar hoort een biertje bij.” Het is jammer dat de overheid in dezen liever een achterhoedegevecht voert dan een voortrekkersrol inneemt.
.
Hoofdartikel

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties