De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiovrijdag, 2 juli 2010

Bestaande gemeentegrens niet heilig

Leeuwarden - Bestaande gemeentegrenzen zijn niet heilig en natuurlijke barrières als weg, water en spoor worden betrokken bij het trekken van nieuwe grenzen. Dat zijn twee van de zeven ‘Friese’ criteria voor gemeentelijke herindeling.

Door Goos Bies.
Gemeentelijke herindelingen zullen door de provincie voortaan op dertien criteria worden getoetst. Aan de zes rijksbepalingen hebben Gedeputeerde Staten zeven criteria toegevoegd die van toepassing zijn op de specifieke Friese situatie.
Voor een herindeling moet volgens het rijk draagvlak zijn, het bestuur moet berekend zijn op zijn taken en de gemeente moet een lange tijd vooruit kunnen. Er moet verder interne samenhang zijn op cultureel, sociaal en economisch gebied en er moet regionale samenhang zijn.
Fryslân heeft daar onder meer aan toegevoegd dat een nieuwe gemeente minimaal één sterke kern heeft met een ruim verzorgingsgebied. Herindeling (of samenwerking) ligt voor de hand tussen gemeenten met veel functionele relaties (zoals woon-werkverkeer) en de nieuwe samenwerking dient afgestemd te zijn op bovenlokale belangen in de regio.

Geen defensieve allianties

De fuserende gemeenten dienen bij voorkeur een positieve keus voor elkaar te hebben gemaakt en last but not least zullen defensieve allianties die niet overeenstemmen met de maatschappelijke werkelijkheid eveneens kritisch worden bekeken.
Met deze toevoeging heeft de provincie extra munitie om de voorgenomen herindeling tussen Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland van kritische kanttekeningen te voorzien. Die gemeenten zoeken steun bij elkaar omdat ze niet met Heerenveen willen fuseren. Gedeputeerde Galema heeft altijd gezegd dat een gemeente als Heerenveen niet alleen over mag blijven tussen groeiende gemeenten. Galema wil voorlopig niks zeggen over de nieuwe fusieplannen in Zuidwest-Fryslân. ,,Eerst moet de bevolking nog gehoord worden.” Pas als er een officieel voornemen ligt, zal de provincie met een zienswijze reageren.
De criteria moeten nog beoordeeld worden door Provinciale Staten. Als die akkoord zijn willen GS in het najaar clustergesprekken voeren met gemeenten. Gedacht wordt aan de zes clusters Noordwest, Noordoost, West, Zuid, Zuidoost en Leeuwarden.
Van de gemeente Boarnsterhim is al duidelijk dat die verdeeld gaat worden tussen verschillende andere gemeenten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties