De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkzaterdag, 5 januari 2013

Voedingsbodem voor onbegrip islam niet weg
Utrecht | Een herwaardering van het verdraagzaamheidsbeginsel. Daarvoor pleit de remonstrantse predikante dr. Antje van der Hoek in de brochure Islam, populisme en kerkelijke respons.
Nederland is in de greep van het islamdebat, constateert dr. Van der Hoek. „Wellicht dat de heftigste kritiek, na ruim tien jaar, op z’n retour is en het publiek het thema moe, de voedingsbodem voor onbegrip en vijandbeelden blijft bestaan.”
De discussies rond de islam gaan ook het kerkelijke erf niet voorbij, signaleert de predikante, verbonden aan de Remonstrantse Gemeente in Haarlem. Hoe moeten remonstranten, of breder, vrijzinnigen, zich hierin opstellen? Zouden zij zich bijvoorbeeld, „na rijp beraad, alsnog kunnen voegen bij de lijst van ondertekenaars van christelijke organisaties en hoogwaardigheidsbekleders op de website van ‘A Common Word’ (acommonword.com), een handreiking van moslimgeleerden aan de christelijke wereld uit 2007, die via de Wereldraad van Kerken aan de lidkerken werd doorgestuurd?”
Op vragen als deze gaat de brochure Islam, populisme en kerkelijke respons. Vrijzinnigen aan het woord (uitg. Remonstrantse Broederschap, 96 blz.) met name in. Het boekje – waarin ook andere auteurs aan het woord komen – is bedoeld om „de discussie in gemeenten op gang te brengen” en dient daarnaast als voorbereiding op de Remonstrantse Beraadsdag 2013, op 9 maart in Amsterdam. Thema zal dan zijn ‘Verdraagzaamheid’.
In kort bestek beschrijft Van der Hoek de islamnota’s zoals die in de achterliggende jaren in de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het licht zagen. In beide kerkverbanden voltrok zich ten aanzien van de islam een „belangrijke wending”, stelt ze – met de historici prof. dr. Marcel Poorthuis en dr. Theo Salemink – vast: „het oude dialoogmodel uit de jaren zeventig, tachtig en negentig raakt op de achtergrond en wordt verruild voor een sterker accent op de uniciteit van Christus en het christendom.”
Evenals eerder dr. Wibren van der Burg bepleit zij hiertegenover een „herwaardering van het verdraagzaamheidsbeginsel.” Drs. Mijnke Bosman-Huizinga, lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de PvdA, sluit zich daarbij aan. Zij ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor „vrijzinnige christenen” en „ruimdenkende moslims.”

Islamnota PKN

De generale synode van de Protestantse Kerk aanvaardde in 2010 de islamnota ntegriteit en respect als bouwsteen” voor beleid. Momenteel wordt gewerkt aan een aanvulling op deze nota, aldus woordvoerder Marloes Nouwens-Keller van de PKN. „De nota is naar diverse organisaties en personen gestuurd met de vraag of ze erop willen reageren. Die reacties zijn – geredigeerd – terug te lezen in de aanvulling. Daarnaast worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis van de reacties. Deze aanvullende nota zal ter goedkeuring aan de synode worden voorgelegd, in april of november van dit jaar.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Helaas bevat deze bijdrage voor mij weinig informatiewaarde. Ik zou willen weten wat het verdraagzaamheidsbeginsel inhoudt. Verdraagt zich dit beginsel niet met de uniciteit van Christus, zoals ‘ze’ suggereren? En is hun verdraagzaamheid hetzelfde als onverschilligheid? Waarom worden er trouwens wel soorten christenen onderscheiden (vrijzinnigen, etc.) en geen soorten moslims? Is het onkunde om „vrijzinnige christenen” en „ruimdenkende moslims” met elkaar te vergelijken?
Lees ter voorbereiding op (het verslag van) het beraad a.u.b. de bestseller (volgens bruna.nl)"Bijbel en Koran. Mensen, teksten, contexten" (Eburon, 2012).

Dr. Ebo Koerts, Waalwijk - dinsdag, 8 januari 2013


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties