De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodonderdag, 14 maart 2013

Aaisiker moet nog wachten
Leeuwarden | Het koude weer houdt voorlopig aan. In sommige scenario’s kan het tot Pasen rond de nul graden blijven. De kou heeft gevolgen voor het broedgedrag van de kievit, en dus voor de aaisiker. Zo is het zeer de vraag of het quotum van 6307 kievitseieren wel wordt gehaald voor 1 april, het opgelegde einde van het raapseizoen.
Dat onderwerp kwam gisteravond aan de orde op de vergadering van het hoofdbestuur van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). In de afgelopen jaren was het eerste ei rond deze tijd van het jaar al gevonden.
De bond heeft verschillende scenario’s besproken. ,,As dit kâlde waar oanhâldt moatst rekkenje. As it waar omslaat hawwe de ljippen noch een wike nedich om nêsten te meitsjen, se moatte efkes wenne”, aldus voorzitter Rendert Algra. Hij houdt er dan ook rekening mee dat het al gauw achterin maart kan worden voor het eerste ei kan worden gevonden. ,,It is spannend, mar wy binne der dochs hiel nuchter oer. Regels binne regels, as wy it kwotum net helje lizze wy ús derby del. De natuer is de natuer, dan wurdt it in koart seizoen. Dat is gjin probleem.”
De bond heeft wel goede hoop dat het eerste ei voor 1 april wordt gevonden. ,,Der is net ien dy’t ferwachtet dat it net fûn wurdt, mar it soe kinne. It soe dochs wol ferfelend wêze as der yn myn earste jier als foarsitter gjin earste aai is, mar oars lizze wy ús derby del. Dan begjint de neisoarch sûnder aaisykjen.”
De komende jaren wil de bond zich meer profileren als belangrijke spil in de nazorg en broedzorg. ,,Der wolle wy mear oandacht foar.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Vorige week dinsdag, 5 maart dus, zag ik nabij Noorddijk de eerste kieviten, nadat ik ze hoorde.
Ik vind een quotum op kievitseieren trouwens belachelijk. Verder ben ik van mening dat zodra het eerste kievitsei binnen is en dat algemeen bekend geworden is, er gestopt kan worden met het kievitseieren uit nesten te halen.
Laat de kieviten rustig hun eieren uitbroeden.

Jan Fré Boven, Groningen - vrijdag, 15 maart 2013


regio
Familieberichten
Advertenties