De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelwoensdag, 20 mei 2015

Wie of wat denkt het college te zijn?
Het coalitie-akkoord voor de provincie Fryslân is een lezenswaardig stuk. De kaders voor het provinciale beleid worden er in geschetst. En het gaat om de besteding van heel veel miljoenen euro's. Een trefwoord in het akkoord is mienskip, gemeenschap. Iedereen moet meedoen en wie dat niet kan, moet worden gestimuleerd of geholpen om wel te kunnen meedoen.
De coalitie van CDA, VVD, SP en FNP doet alle moeite om het mienskipskarakter van het komend beleid duidelijk te maken. Zo gezien wijst alles er op dat we in Fryslân gouden tijden tegemoet gaan. Temeer omdat de coalitie ook zwaar inzet op economie en op werkgelegenheid.
Allerlei zaken die met mienskip en economie en nog een paar trefwoorden samenhangen, worden terloops aangeduid - het is een akkoord op hoofdlijnen, gebaseerd op een gedeelde visie. Hoe globaal de tekst op veel onderwerpen ook is, er worden een paar beleidsaspecten nader omschreven. Dat leidt soms tot verrassende ontdekkingen. Wat te denken van bijvoorbeeld deze passage: 'Wij vinden dat niemand buitengesloten moet zijn. Dat willen we tot uitdrukking laten komen in ons beleid maar ook onze handelwijze, de manier waarop we met inwoners willen omgaan. Eerlijk en met een open oor en oog en uitgestoken hand. Met iedereen en voor iedereen. Want we hebben de inwoners nodig om onze ambities waar te maken.'
Deze passage is een sleuteltekst. Ze laat zien hoe de coalitie denkt over zichzelf, over de inwoners van Fryslân en over de verhoudingen tussen beide. Het zelfbewustzijn van de coalitie is sterk, om het voorzichtig te zeggen. Er klinkt een bestuurdersmentaliteit in door: de inwoners van Fryslân moeten in staat worden gesteld om zo te handelen dat het college zijn programma kan uitvoeren. Dat kan natuurlijk niet. Het college is er ten dienste van de inwoners. Het is interessant om te bedenken wat de achtergrond is van deze passage: een vergissing of een blinde vlek in het bedenken hoe de samenleving zo'n passage zal verstaan? Of zegt het college hier toch gewoon wat het van zichzelf en van het Friese volk vindt? De passage is voer voor de oppositie: wie of wat denkt het college te zijn?
Het akkoord is op veel onderdelen globaal. Maar niet over landbouw en natuur. Het college wil niet meer grond voor natuur, liever minder, en meer landbouwgrond. De tegenstelling tussen natuur en landbouw bij het college is niet zo verstandig. Landbouw wordt tegen natuur uitgespeeld en andersom. De tegenstelling schaadt de maatschappelijke positie van de landbouw. Die staat onder druk: verstoring van de natuur (licht uit de stal, weidevogels), vervuiling (oppervlaktewater, grond), schadelijke stoffen (stikstof, ammoniak). De toekomst van de landbouw is niet méér, maar beter. Wie dat niet ziet, is kortzichtig. De landbouw- en natuurpassage is een gemiste kans om een verstandige visie te laten zien op een sector die steeds meer wordt gedwongen tot een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
Ronduit ambitieus is het college over zijn taak om modern bestuur te zijn: minder van boven en meer dienstig aan wat er in de samenleving gebeurt. Steeds meer verantwoordelijkheid voor initiatief en uitvoering komt in de samenleving te liggen. Zo is het college-programma óók een agenda voor de Friese samenleving.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties