De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Achtergronddinsdag, 2 mei 2017

Economie en natuur kunnen elkaar versterken
We moeten af van het uitgangspunt dat mensen en natuur elkaar beconcurreren om ruimte, ook in het Waddengebied. Beiden - mensen en natuur - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, betoogt onderzoeker Olga van der Valk.
Het Waddengebied is uniek. Dat vraagt om goed beheer van dit landschap, dat door de eeuwen heen door natuurkrachten is gevormd en cultureel erfgoed is door menselijk handelen op de Wadden.
De Beheerraad Waddengebied wil voor de financiering van het natuurbeheer van de Wadden een beroep doen op de private sectoren die in het gebied opereren. Wageningen Economic Research heeft hiervoor de omzet- en winstcijfers van de economische sectoren die in het gebied opereren in kaart gebracht. Dan gaat het om toerisme, recreatievaart, havens, visserij en delfstoffenwinning.
Deze cijfers geven een indicatie van de bijdrage aan welvaart. Het culturele en maatschappelijke belang van deze sectoren (bijdrage aan welzijn) blijft echter onbelicht. Ook het effect van de economie op natuurbeheer blijft onbekend.
Wanneer private sectoren profijt hebben van beheeractiviteiten, kunnen zij aan de kosten ervan meebetalen. Een voorbeeld is het baggeren om de zeehavens bereikbaar te houden voor grote schepen. Dat valt buiten natuurbeheer. De private sector kan ook gevraagd worden een deel aan de kosten te dekken die gemaakt worden ten behoeve van natuurbeheer.
De meest logische vorm dat bedrijven daaraan bijdragen is door verlaging van de eigen milieudruk op de omgeving. Dit geeft de private sector controle over de kosten die in direct verband staan tot het eigen opereren en verlaagt de totale beheerkosten. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor eigen grondstoffengebruik en uitstoot ook serieus. Van garnalenvisserij tot zeehavens wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid en, via convenanten, in goed gedrag van klanten.
Prioriteiten
In het beheer van de Waddenzee staat de balans tussen natuur en de aanwezigheid van mensen centraal. De richtlijn voor de Wadden is dat economische ontwikkeling geen bedreiging mag vormen voor de natuurwaarden van de Waddenzee. Dat vraagt om afweging van prioriteiten. Drie zaken vallen dan op.
Ten eerste is alle natuur in Nederland gemaakt. Alleen al om veiligheidsredenen kan de natuur van kust en zee niet ongemoeid gelaten worden. Beheer blijft noodzakelijk en zal uit de economie gefinancierd moeten worden, binnen of buiten de Wadden.
Ten tweede ontbreken op de lange termijn ambities voor de economie van het Waddengebied. Wat de natuur betreft vormen internationale verdragen zoals Natura2000 en Unesco Werelderfgoed een leidraad voor de Wadden.
Dergelijke beelden ontbreken voor definiëring van de 'ideale´ Waddeneconomie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, en de versterking van cultuur en identiteit van het Waddengebied. Dan wordt het mogelijk kosten en baten van 'natuur versus economie´ te bepalen. Risicoberekeningen en scenarioanalyses mogen niet ontbreken. De gaswinning in Groningen laat zien dat maatschappelijke kernwaarden de basis zijn voor het maken van keuzes.
Ten derde zijn bedrijven een uiting van wie we zijn en waar we vandaan komen, als individu en als gemeenschap. Zolang cultureel erfgoed onderdeel is van de economie, blijft ze levend. De uitdaging is om als private sector te blijven innoveren, en daarbij culturele en sociale betekenis vast te houden.
Schotten
Er zijn dus nog slagen te maken. In een optimale situatie versterken economie, cultuur en natuur elkaar, ook op de Wadden. Dat vraagt om circulaire verdienmodellen en het vervagen van de schotten tussen de verschillende sectoren en belangengroepen.
Overheden hebben hier een taak te vervullen. Dat kan met een ambitieuze innovatieagenda en door het faciliteren van samenwerking.
Olga van der Valk is onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de Universiteit van Wageningen en hoofdauteur van het rapport Balanceren op het Wad. De private sector en de baten uit Waddenzeebeheer".
Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van de Waddenacademie

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

achtergrond
Familieberichten
Advertenties