De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiozaterdag, 10 februari 2018

Jeugd treitert statushouders Achtkarspelen
Buitenpost - Pesterijen, rotzooi trappen en tegen de ruiten bonzen: vluchtelingen in verschillende dorpen in Achtkarspelen hebben last van getreiter door groepjes jongeren. Dat zegt Gerben Lenstra, voorzitter van de Wmo-raad in de gemeente. Het adviesorgaan spreekt in een advies aan het college van B en W van ‘beruchte dorpen’. Welke dat precies zijn, kan Lenstra niet aangeven, ,,maar het zijn er een aantal. Voor statushouders is het daar geen pretje.”
Lenstra kent het concrete voorbeeld van een jonge statushouder die getraumatiseerd uit oorlogsgebied is gevlucht en in Achtkarspelen een huis kreeg toegekend. ,,Er werd op de ramen gebonsd. De man kroop bibberend onder het raam tegen de muur en wachtte daar af tot het over ging. Zeker als je vol zit met oorlogsherinneringen kan gebons op je ramen heel bedreigend overkomen.”
Deze en andere signalen van pesterijen kwamen de onafhankelijke Wmo-raad ter ore via wijkagenten. ,,Omwonenden houden zich gedeisd. Daardoor is het heel lastig om getuigenverklaringen te krijgen.” Volgens Lenstra is het in de dorpen best bekend wie de pestkoppen zijn, maar sociale controle zou ervoor zorgen dat mensen hun mond houden.
De problemen spelen al langer, weet Lenstra. ,,En ze behoren niet enkel tot het verleden. Dit komt nog steeds voor.” De getreiterde statushouders bevinden zich in een netelige situatie. Ze kunnen niet zomaar verhuizen, omdat de gemeente hen een woning heeft toegewezen.
Burgemeester Gerben Gerbrandy werpt de suggestie dat er in zijn gemeente ‘beruchte dorpen’ zouden zijn verre van zich. ,,Dat is echt net wier. Der bart út en troch wolris wat, mar dat binne ynsidinten." Hij noemt als voorbeelden dat er twee jaar geleden in Twijzel met vuurwerk geknald werd en er in december sneeuwballen tegen ramen zijn gegooid. ,,Dat kaam ek by oare huzen wol foar, mar foar in nijkommer út in oarlochsgebiet kin dat fansels hiel beëangstigjend wêze.”
Geen Wild West
Gerbrandy benadrukt dat zulke incidenten niet door de beugel kunnen, maar stelt tegelijk dat ,,it absolút gjin Wild West-situaasje is. En as der ynsidinten binne, geane wykagint, jeugd- en jongerewurk en flechtlingewurk der fuortdaalk mei oan ’e gong.”
Na het vuurwerkincident in Twijzel zette de gemeente met de Universiteit van Amsterdam een proefproject op voor een soepeler integratie van statushouders in de gemeenschap. De wijkagent, welzijnsorganisaties Kearn en Timpaan, vluchtelingenwerk en plaatselijk belang zijn daarbij betrokken. Gerbrandy: ,,De útkomsten dêrfan binne op kommendewei en foar safier nedich wolle wy dêr as gemeente fansels graach learing út lûke.”
Lenstra stelt concentratie van de statushouders voor in kernen waar geen getreiter aan de orde is. Al vindt hij dat tegelijk ook het toegeven aan de pesterijen. Het getreiter zou mede voortkomen uit onvrede over woningnood in bepaalde dorpen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties