De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiomaandag, 19 maart 2018

Ljipaai al op eerste dag zoeken gevonden
It Heidenskip - Het had niet veel gescheeld of Miedema (20) had niet het eerste kievitsei van Fryslân gevonden, maar zijn kameraad Jesper de Vries. ,,Ik hie freed in fergadering en wie eins net fan plan om te sykjen. Mar it wie earder klear as ik tocht en doe seach ik myn maat Jesper yn it fjild rinnen. En doe besleat ik dochs noch mar in slachje te dwaan.”
Het was de eerste keer dit jaar dat de twee vrienden het veld in gingen om eieren te zoeken. ,,Wy soene earst moandei, mar úteinlik koe ik doe net mear.”
Miedema zoekt al jaren in en om zijn woonplaats It Heidenskip naar kievitseieren. ,,Ik hie wolris it earste aai fan skoalle fűn, mar it earste aai fan Fryslân hie ik nea betinke kind. Ik bin ek net ien dy’t alle dagen oan it sykjen is dus dit is wol hiel bysűnder." De mannen waren nog niet zo lang op pad toen het ei werd gevonden. ,,Wy hiene earst noch ergens oars socht en giene doe noch efkes werom yn ‘e auto want it wie glűpende kâld. Uteinlik besleaten wy dochs noch in pear kilometer fierderop te sykjen.”
In een stuk maďsland van boer Fouke de Vries zagen ze een koppel kieviten opvallend wegvliegen. ,,Ik tocht earst dat it neat wie want de fűgels besochten net echt stikem fuort te fleanen wat oars wol bart as der aaien lizze. Mar doe seach ik dochs it ienke lizzen. Miskien hiene se noch mar krekt lein en fertoanden se noch net echt it gedrach dat der by heart.”
Miedema kreeg afgelopen zaterdag de Sulveren Ljip uitgereikt door commissaris van de Koning Arno Brok op het erf van Fouke de Vries. Miedema vindt het niet erg dat hij het ei niet mocht rapen om het aan te bieden op het provinciehuis in Leeuwarden. ,,Ik bin net fan de generaasje aaisikers dy’t aaien meinimt út it fjild, dat seit my neat. It giet my om de fűgels, it belibjen fan it rinnen troch it fjild en benammen de neisoarch.”
Miedema doet de mbo-opleiding Bos- en Natuurbeheer op het Nordwin College in Leeuwarden. Hij is net begonnen met een stage bij een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Hja dogge űndersyk nei skriezen by It Heidenskip. Ik moat no alle dagen it fjild yn om skriezen te tellen, nęsten te markearjen en boppe alles safolle mooglik ynformaasje te sammeljen oer de stân fan de skries. Spitigernôch sjochst dat it de lęste jierren hieltyd minder giet mei de greidefűgels, mar oan de oare kant wurdt der ek fan alles oan dien om foar te kommen dat it rap slimmer giet. Hjir yn de buert binne bygelyks boeren as Fouke de Vries dy’t sels ek aktyf meiwurkje oan de ferbettering fan de stân fan de greidefűgels. Ik sjoch de takomst posityf temjitte."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties