De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Economiedonderdag, 22 maart 2018

Natuurinclusief: plaats voor koe én kievitsei
Joure - Natuurinclusief boeren verkleint de kloof tussen landbouw en natuur. Veel boeren zijn er enthousiast over, maar de provincie en FrieslandCampina kunnen meer doen om de transitie te versnellen.
Boeren, vogelwachters, natuurbeschermers en andere geďnteresseerden lieten zich gisteren in Joure tijdens de jaarlijkse Weidevogelkennisdag bijpraten over de laatste inzichten uit weidevogelland. Iedereen weet in grote lijnen wel wat er nodig is om grutto, tureluur en leeuwerik voor Fryslân te behouden: een hoger waterpeil, plasdrasgebieden, later maaien, ruige stalmest uitrijden, randenbeheer, gerichte predatiebestrijding. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook bij de collectieven van agrarisch natuurbeheer werpen zulke maatregelen inderdaad vruchten af.
Het feitelijke verschil tussen landbouw en natuur kan steeds kleiner worden, meent Theo Vogelzang, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en een van de sprekers op de kennisdag. Het is zaak ook de mentale kloof tussen boeren en natuurmensen te overbruggen, betoogt hij. In veel landbouwopleidingen is volgens hem nog veel te weinig aandacht voor natuurwaarden. ,,Der binne agraryske opliedingen en natueropleidingen en der is kwealik kommunikaasje tusken dy beide”, signaleert Vogelzang. ,,Natuerynklusiviteit is ek in kwestje fan mindset , it ferget in feroaring fan tinken. Dy moat al fan it űnderwiis ôf oanleard wurde.”
Ook bij landbouworganisatie LTO wordt het belang van natuurwaarden nog onvoldoende onderkend, merkt Vogelzang bijvoorbeeld in de discussie rond het veenweidegebied. ,,De LTO seit stelselmjittich dat it wetterpeil net omheech kin. Dat is net konstruktyf, wylst der ek yn ’e feangreiden kânsen lizze om op in natuerynklusive wize rindabel fierder te buorkjen.”
Lees meer in het Friesch Dagblad van 22 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties