De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 5 juni 2014.

Hoofdartikeldonderdag, 5 juni 2014

Wie beslist over plaatsing windmolens?

Bijna iedere avond gebeurt het ergens in Fryslân: een emotionele bijeenkomst over windmolens. Het rijk heeft de provincies een taak opgelegd wat betreft productie van duurzame energie. De plaatsing van windmolens maakt deel uit van de plannen die ertoe moeten leiden dat Fryslân zijn aandeel in duurzame energie kan leveren. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft diverse plannen gemaakt voor plaatsing, om te voorkomen dat het rijk gaat bepalen waar de windmolens komen. Voorstellen van GS om de molens in grote parken te plaatsen (zoals bij het klaverblad bij Heerenveen) zijn terzijde gelegd, vanwege de weerstand. Nu toeren GS door het Friese land om draagvlak te krijgen voor ‘plukjes’ windmolens door de hele provincie. Dat draagvlak moet worden bevorderd op bijeenkomsten in dorpen. Tijdens die bijeenkomsten gaat het er emotioneel aan toe. Er zijn diverse soorten bezwaren tegen de plannen. De emotioneelste bezwaren komen van mensen die geen molen in hun ‘achtertuin’ willen hebben, of die horizonvervuiling vrezen of bang zijn dat de molens sterke geluidshinder zullen geven. Een ander type bezwaar is het fenomeen windenergie als zodanig. De ene studie geeft aan dat windmolens nooit winstgevend kunnen zijn als alles wordt meegerekend; andere studies hebben andere rekenmodellen met andere uitkomsten. De noodzaak tot duurzame energie hoeft niet te worden uitgelegd. Helaas heeft het rijk steeds een zwalkend duurzaamheidsbeleid gevoerd, waardoor jaren lang veel te weinig schone energie is gewonnen en er nauwelijks een structureel spaarzaamheidsbeleid is gevoerd – tot op de dag van vandaag staan (overheids)gebouwen ’s avonds in de schijnwerpers, om maar één lichtend voorbeeld te noemen. Burgers die echt wilden investeren in zonneenergie werden eerder afgestraft dan dat ze werden gestimuleerd, ondanks allerlei subsidiecampagnes. De overheid heeft niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld slimme besparingen voor verlichting van de wegen en heeft structureel verzuimd de groene economie te bevorderen. De overheid heeft veel boter op haar hoofd als het om duurzaamheid gaat, mede door ‘begeleiding’ van de fossiele-energielobby. De treffendste metafoor voor het slechte beleid is de uitspraak van premier Rutte in verkiezingstijd: windmolens draaien op subsidie. De overheid kan gelet op haar verleden geen enkele morele claim leggen op de bevolking om akkoord te gaan met welke plannen ook. Intussen is er de verplichting tot het leveren van een bijdrage per provincie aan de duurzame energie. GS hebben een zwaar ‘communicatietraject’ opgestart om te bevorderen dat het gewenste draagvlak voor windmolens ontstaat. De beslissing daartoe is enigszins begrijpelijk, maar erg risicovol. Alles wat wordt verkondigd over nut en noodzaak van windmolens wordt met argwaan beluisterd en beoordeeld. En terecht. De beste strategie is die van het simpele verhaal. Er is de (politieke) realiteit van de noodzaak van duurzame energie, ook via windmolens. Als Fryslân het niet voor elkaar krijgt om met plaatsingsvoorstellen te komen, neemt het rijk de beslissingen. Althans, zo lijkt het. Voor de provinciale politiek is zo’n rijksbeslissing misschien het gemakkelijkst, maar tevens het minst acceptabel.

Regiodonderdag, 5 juni 2014

Cheese en tsiis: Engels is soms net Fries

Bolsward - De Friese en Engelse taal lijken soms best veel op elkaar, soms nog meer dan Fries en Nederlands. Dat is een van de dingen die kinderen leren bij het nieuwe lessenproject Gysberts Lytse Rymlerye, dat gisteren in het Gysbert Japicxhûs in Bolsward officieel van start ging. Het belangrijkste doel is dat de Friese taal meer onder de aandacht moet worden gebracht.,,Het programma richt zich op kinderen van groep 7 en 8", vertelt projectleider Vera Brink van het Bolswardse museum. ,,Een van de onderwerpen is het leven van Gysbert Japicx. Maar het doel is veel breder dan dat."Het lessenproject is breed opgezet. Kinderen krijgen in hun klas eerst een film te zien over het leven van de schrijver Gysbert Japicx. ,,Hij vertelt daarin over zijn leven, hoe hij bekend is geworden en over de officiële stukken die nog steeds in de bibliotheek in Oxford liggen. Maar ook dat hij optrad als volkszanger en over het burgemeesterschap van zijn vader. Zo moeten de kinderen een goed beeld van hem krijgen."Later krijgen de leerlingen opdrachten waarbij ze na moeten denken over meertaligheid en de verschillen tussen talen. ,,We hebben het bijvoorbeeld over het Friese gezegde bûter, brea en griene tsiis. Dat zetten we naast de Engelse vertaling butter, bread and green cheese en het Nederlandse boter, brood en groene kaas. Wat is dan de vreemde taal? Engels? Of lijkt Nederlands eigenlijk minder op het Fries? We willen dat de kinderen nadenken over hoe dat zich met elkaar verbindt." Een bezoek aan het Gysbert Japicxhûs, waar de leerlingen een serie opdrachten moeten uitvoeren, moet het hoogtepunt worden. ,,Dat moet vooral een leuke ervaring zijn voor de leerlingen, waarbij ze bijvoorbeeld gaan schrijven met een ganzenveer. En als afsluiter van het project sturen we de kinderen naar huis met de opdracht om zelf een gedicht te maken."weinig."

Regiodonderdag, 5 juni 2014

Kind vaker slachtoffer van vechtscheiding

Leeuwarden - Steeds meer Friese kinderen raken betrokken bij huiselijk geweld. Het aantal meldingen steeg in 1015 in 2012 naar 1251 in 2013. Bureau Jeugdzorg (BJZ) Friesland ziet vooral meer kindermishandeling tijdens echtscheidingen. In totaal registreerde het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 3622 meldingen van - vermoedens van - kindermishandeling, zo blijkt uit jaarcijfers van BJZ Friesland. In 2012 was dit 3417 en 2011 2984.Bij huiselijk geweld waarbij een kind betrokken is, is er geweld binnen het gezin, waarvan ook het kind fysiek of geestelijk slachtoffer wordt. ,,We zien vooral meer zaken waarbij kinderen de dupe worden van vechtscheidingen", zegt BJZ-directeur Jeanette Nijland. ,,Je ziet dan dat er twee kampen ontstaan: vader, moeder en het kind zit ertussen. Soms loopt een scheiding zo uit de hand, dat het kind onder toezicht komt van Bureau Jeugdzorg."Kindermishandeling is een verzamelterm voor diverse vormen van mishandeling. Lichamelijke verwaarlozing of mishandeling, pedagogische verwaarlozing (een kind bijvoorbeeld te weinig structuur bieden), psychisch geweld (vernederen, pesten) en seksueel misbruik vallen eronder.Meldingen van huiselijk geweld komen het meest binnen bij het AMK, gevolgd door meldingen van pedagogische verwaarlozing (778 in 2013). Naast de meldingen van huiselijk geweld stegen het tal meldingen van psychisch geweld het hardst in 2013: van 191 naar 257.

Regiodonderdag, 5 juni 2014

Defensie stopt vervoer van zieke eilanders

Ameland - Defensie wil uiterlijk midden volgend jaar stoppen met het vervoer van zieke bewoners vanaf de vier Friese Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. De drie reddingshelikopters die daarvoor worden gebruikt, worden afgestoten.Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie gisteren aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Defensie vervoert al 37 jaar patiënten vanaf Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog maar wil daarvan af, omdat dit volgens de minister geen kerntaak van Defensie is en het een grote belasting vormt voor de beschikbare helikoptercapaciteit.Het samenwerkingsverband de Waddeneilanden, heeft er begrip voor dat Defensie niet langer helikopters en personeel wil inzetten voor het ziekenvervoer. Maar het is wel zaak dat er een goed en professioneel alternatief komt, zegt burgemeester Albert de Hoop in een reactie op de plannen van Defensie.In Nederland gelden richtlijnen dat patiënten binnen een bepaalde tijd een ziekenhuis moeten kunnen bereiken. ,,En dat is met een plas water ertussen wel lastiger. Een helikopter met professionele mensen aan boord blijft dus noodzakelijk. Het maakt ons niet zoveel uit wie dat doet of is, als het maar goed gebeurt", aldus De Hoop.De burgemeester vindt dat de landelijke overheid met een goed plan moet komen zodat “we niet zelf met allerlei private partijen moeten onderhandelen”. Ook gaat de burgemeester ervan uit dat de Waddeneilanden bij rampen en calamiteiten onverkort een beroep kunnen blijven doen op Defensie.

Regiodonderdag, 5 juni 2014

Thialf is weer volop in de race als topsporthal

Heerenveen - De kans dat Heerenveen het mekka van de schaatssport blijft, is flink toegenomen. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF moeten opnieuw op zoek naar topsportijs. De samenwerking met Icedôme Almere, dat vanaf 2016 voor tien jaar nationaal ijstopsportcentrum zou worden en daarmee eerste keus voor de internationale wedstrijden, is stopgezet. Dat hebben beide organisaties gisteren laten weten. Icedôme is er niet in geslaagd om binnen de afgesproken termijnen voldoende zekerheden te verstrekken over financiering en exploitatie voor het multifunctioneel ijscentrum in Almere. In april was dat ook al het geval, maar toen werd de initiatiefnemers nog twee maanden uitstel verleend.In Almere Poort moest voor 183 miljoen euro een nationale schaatstempel gebouwd worden. Het zou 20.000 tribuneplaatsen rond de vierhonderdmeterbaan krijgen. Van begin af aan was er veel scepsis over de plannen, temeer daar initiatiefnemer Folkert Buiter en anderen in het openbaar nooit een financiële onderbouwing wilden geven.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties