De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

lf2018donderdag, 15 maart 2018

‘Fryske Passy’ in een theatraal jasje
Workum – Hoite Pruiksma’s Friestalige Jehannes Passy zag eind jaren negentig al het licht. Met Culturele Hoofdstad in gedachten heeft hij het muziekstuk nu in een nieuw theatraal jasje gestoken.
,,De Matthäus Passy is in geniaal stik fan Bach, mar Jehannes syn evangeelje stiet as ferhaal tichter by my”, vertelt componist en dirigent Hoite Pruiksma. Hij schreef en componeerde in navolging van Bach zijn eigen moderne Jehannes Passy, met zeven instrumentalisten, drie solo-zangers, een kamerkoor én Friese teksten. ,,Mei syn twalűden is it Frysk in hiel meloadyske en klankrike taal en tagelyk hiel rau węrtroch dit ferhaal prachtich ferteld wurde kin.”
Dat het stuk, dat nu onder de noemer Fryske Passy 2018 wordt gebracht , zich uitstekend leent voor een theatrale uitvoering was Pruiksma al duidelijk toen hij er aan begon. ,,Ik hie de bylden al yn myn holle doe’t ik dit stik skreau. Der wie doe gjin jild en troch myn konseptmjittige wurkwize seach ik ek net wat de mooglikheden wienen. Ald-dramadosint Gooit-sen Eenling hat sa’n fiif jier lyn myn eagen iepene. Foar ROC Friese Poort haw wy doe in ferkoarte ferzje fan myn Jehannes Passy mei teater makke. In folsleine ferzje mei teater wie in folgjende logyske stap. Sűnder Gooit-sen, dy’t ek de rezjy docht, hie ik dit nea oandoard.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

| Fertel in freon | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0 |


Reacties:

Leeuwarden-Fryslân 2018
Familieberichten
Advertenties