Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt mogelijkheden master frisistiek in Leeuwarden

De leerstoel Friese taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoekt de mogelijkheden om een master frisistiek aan te bieden in Leeuwarden. De master moet er toe bijdragen dat de toekomst geborgd wordt van de frisistiek, het wetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs in de Friese taal- en letterkunde.

Geert Veldstra

Geplaatst: 19 januari 2021 om 07:00

De drempel om Fries te studeren kan lager worden.   FOTO: FD
0%

De frisistiek staat er ‘nuodlik’ voor, stelde adviesorgaan Dingtiid een maand geleden nog in een rapport. Dit zou onder meer te maken hebben met vergrijzing en een gebrek aan nieuwe aanwas. Dit laatste merkt ook Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde van de RUG waar de bachelor Minorities & Multilingualism (minderheden en meertaligheid) en de master Multilingualism zijn ondergebracht.

In de bacheloropleiding kunnen facultatief een aantal vakken gevolgd worden die te maken hebben met de Friese taal zoals Friese taalvaardigheid. Momenteel zijn er tien bachelorstudenten die het Friese traject volgen. ,,Eartiids wiene der hiele kloften studinten fan oare stúdzjes dy’t kursussen Frysk diene as byfak. Dat hat foar ús altyd de reden west om net nei Ljouwert ta te wollen, want dêr binne dy studinten net, mar no is dit net mear sa. De mooglikheid fan byfakken is troch ús fakulteit fierhinne ôfskaft. Om ekstra ferdjipping te jaan meitsje wy no dus leaver de flecht nei foarren troch fuort in master op te setten, en dan leafst just wol yn Ljouwert.”

Toezeggingen van instellingen

Er zijn al toezeggingen gedaan van onder meer Tresoar, de Afûk en de Fryske Akademy om de master te steunen. De studie moet nu geaccrediteerd worden. Jensma hoopt dat dit binnen de komende twee jaar lukt, voordat hij met pensioen gaat. ,,Dat soe in moai ôfskiedskadootsje wêze.”

De master blijft onderdeel van de letterenfaculteit in Groningen, maar wordt dan gegeven in het Beursgebouw van de Friese faculteit van de RUG in Leeuwarden. De bachelor Minorities & Multilingualism blijft in Groningen vooral Friese taalvaardigheid aanbieden.

Inbedden in beleid

Jan Koster, voorzitter van Dingtiid, juicht het initiatief toe. ,,It sil helpe om foar de takomst de posysje fan it Frysk yn it algemien, mar ek witten-skiplik feilich te stellen.” Koster denkt niet dat het wetenschappelijk zoveel uitmaakt waar de master gevestigd wordt, maar ziet wel een gevoelsmatige meerwaarde bij de verplaatsing naar Leeuwarden. ,,Foar it sentiment is it wol moai, Frysk studearje kinne yn ’e haadstêd fan ’e provinsje. Sa wurdt it mear wat fan de Fryske mienskip.”

Foar it sentiment is it wol moai, Frysk studearje kinne yn ’e haadstêd fan ’e provinsje

Hij verwacht ook dat het voor Friese scholieren die nadenken over hun studie de drempel kan verlagen om de keuze voor Fries te maken. ,,Mar om fierder te kommen, moat der wol belied achter sitte, oars bliuwt it by goede bedoelingen.”

Koster doelt dan op het opbouwen van een goede Friese kennisinfrastructuur waarin provincie en instellingen samen optrekken, en afspraken maken die ook toetsbaar zijn. Ook daarom is Dingtiid blij met de toezeggingen die diverse Friese kennisinstellingen hebben gedaan over steun aan een eventuele masterstudie Fries in Leeuwarden.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten