Mijn Bijbelvers: Hoe een trouw- en rouwtekst een levensmotto werd voor Ulbe Tjallingii

Ulbe Tjallingii (58) verloor al op zijn vijftiende zijn moeder. De trouwtekst van zijn ouders uit de Romeinenbrief werd voor hem zijn levensmotto. Deel 1 in een serie over de favoriete Bijbelpassage.

Lodewijk Born

Geplaatst: 23 januari 2021 om 18:00

0%

Het is vandaag – de dag waarop dit interview in de krant verschijnt – een bijzondere dag voor dominee en kerkmusicus Ulbe Tjallingii. ,,It is hjoed myn jierdei en ik wurd 58 jier.” Ik spreek hem eerder deze week over de favoriete Bijbeltekst in zijn leven. ,,Dat wit ik wol,”, klinkt er direct. ,,Dat is Romeinen 8 fers 28: ‘Wy witte ommers dat foar harren dy’t God leafhawwe, alles te’n goede meihelpt!”

Tjallingii kiest bewust voor de vertaling zoals die staat in de Nije Fryske Bibeloersetting uit 1978. ,,Om’t se dat doe hiel goed oerset hawwe. Better as yn it Nederlânsk, want dan stiet der ‘alles bijdraagt aan het goede’ yn de Nieuwe Bijbelvertaling. En ‘bijdragen’ hat dochs in oare betsjutting as meihelpe.”

Levensloop

De tekst heeft alles te maken met de levensloop van Ulbe Tjallingii. ,,It is de troutekst fan heit en mem. En dizze tekst waard ek lêzen yn de routsjinst fan mem yn 1978. Myn mem hat in jier hiel slim siik west. Kanker. Se is stoarn doe’t se 54 wie. Ik wie doe sels noch mar fyftjin jier. It ferliezen fan mem hie in hiele grutte ynfloed op ús grutte húshâlding mei njoggen bern.”

,,As jonge fan fyftjin jier koe ik doe einliks neat mei dy tekst út Romeinen. ‘Alles te’n goede meihelpt?’ Ik fielde dat perfoarst net sa nei it ferstjerren fan mem. Ik haw nea wer sa fertrietlik west as doe...” 

Maar tegelijk liet de Bijbeltekst hem ook niet los. Tjallingii merkte bij zichzelf dat hij niet in de traumatische ervaring van het jong verliezen van een van zijn ouders bleef hangen, maar nieuwe wegen zocht. ,,Ik gong sels teology studearjen, ik waard dûmny. En dêrtroch learde ik ek om op in oare wize nei dizze Bibeltekst te sjen.”

It wie ek in tiid dat ik ôfskie nimme moast fan in pear hiele goede freonen dy’t ik kwytrekke oan de dea

Dat maakte het er voor hem ook makkelijker op om er later zelf over te preken. ,,By de útfearttsjinst fan heit, dêr’t ik sels foargie as dûmny, in 1994. Heit is 78 jier wurden.”

Tjallingii is dan dominee in De Westereen. ,,It wie ek in tiid dat ik ôfskie nimme moast fan in pear hiele goede freonen dy’t ik kwytrekke oan de dea. It wie in ûnderfining fan ferlies, mar ik ha ek leard: meitsje dan fan it ôfskie in treastrike en in ûnferjitlike ûnderfining.”

Als het gaat om de tekst uit Romeinen 8, kwam voor hem als volwassene de nadruk veel meer te liggen op een ander woord in het Bijbelvers. ,,Leafhawwe en it goede. Ik bin sels in positivist. De tekst is myn libbensmotto wurden. Ik besykje yn alles it goede te dwaan en je merke dat je dat dan ek werom krije. Dat, as je dingen út leafde en út goedens dogge, dat it dan ek echt meihelpt. Je wurde der in riker minske fan troch sa yn it libben te stean.”

Nog sterker ervaart Tjallingii dat misschien als het gaat om de muziek. ,,Ik wie acht jier doe’t ik thús mei oargelspyljen begûn. Mei tolve wie ik oargelist yn de tsjerke fan Easterbierrum. De muzyk hat nea wer út myn libben wei west.”

,,Muzyk is nea kwea. It ropt just it goede wekker yn ús. It goede en de leafde fiel ik as ik nei muzyk harkje of der sels mei dwaande bin. Op it oargel of piano of mei de koaren dy’t ik begelied.”

Conservatorium

Na zijn studie theologie besloot Tjallingii in 2004 nog een extra studie te beginnen: hoofdvak orgel aan het conservatorium. Tegenwoordig is hij predikant in de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum. ,,Ik bin no dûmny yn it plak dêr’t ik als jonkje fan tolve begûn mei oargelspyjen. Wa hie dat tinke kinnen?”

Daarnaast wordt hij ingehuurd als ambulant predikant door andere gemeenten die tijdelijk een pastor nodig hebben. Hij is nu bijvoorbeeld interim-pastor van de Lutherse Gemeente in Leeuwarden. Op zijn visitekaartje prijken drie titels: zelfstandig ondernemer, kerkmusicus en pastor. Zzp’er in dienst van de Heer. ‘Deskundige begeleiding bij afscheid en uitvaart, professionele muziek bij uitvaarten’, zo is te lezen op Tjallingii’s website. ,,Dat libbensmotto fan my, it goede dwaan, dat draach ik ek út yn it pastoraat, hoe’t ik mei minsken omgean. Ik haw yn myn libben ek wolris te goed fan betrouwen west, mar úteinliks sjoch ik dat God yndied dat docht wat yn dy troutekst fan heit en men stiet. Hy is in helper – ek yn minne tiden. Ik ha doe’t ik âlder wie ek noch in burn-out hân en haw ek wolris wat swiermoedich west. Dan koe ik fierder sjen: nei Boppen én foarút.”

Lees ook: Maand van de Bijbel: briefwisseling tussen dominee en bisschop

Tjallingii preekte zelf ook nog enkele keren over de betreffende tekst, vertelt hij. ,,Yn in gewoane tsjerketsjinst mar ek in pear kear yn in routsjinst.” De vraag is: wil hij zelf ook dat deze tekst bij zijn eigen uitvaart centraal staat? ,,Ast it my no sa fregest, dan sis ik dalik ja. Al wit ik noch net hoe’t dat der dan útsjocht fansels. It moaist soe it wêze as de Bibeltekst dan op muzyk stean soe.” 

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten