LF2018 levert Beetsterzwaag wijn, een gedicht én meer cultureel vertier op

LF2018 stond bol van projecten rond Iepen Mienskip. Wat hebben die ons opgeleverd? Hebben ze iets duurzaams in gang gezet? Vandaag: Lieuwe Krol, voorzitter van Stichting Culturele Hoofdstraat in Beetsterzwaag.

Lieuwe Krol voor de stamboomwand van Tinco Lycklama, die ter ere van de expositie in zijn geboortehuis werd aangebracht.

Lieuwe Krol voor de stamboomwand van Tinco Lycklama, die ter ere van de expositie in zijn geboortehuis werd aangebracht. Foto: Marchje Andriga

Zelf is hij het levende bewijs als het gaat om de erfenis van LF2018. Lieuwe Krol draaide vorig jaar op volle toeren mee als pr-man binnen LF2018 en onlangs is hij, samen met Sjoerd Bootsma, benoemd tot kwartiermaker legacy van het Culturele Hoofdstad-jaar.

Van LF2018 heeft Krol kortom zijn werk gemaakt. ,,Doe’t se my fregen foar kertiermakker sei ik wol: dan moat ik earst fakânsje hawwe.” Daarvan geniet hij deze eerste weken van januari. ,,It ôfrûne jier haw ik gjin inkelde frije dei hân.”

Naast zijn betaalde baan bij LF2018, was hij namelijk ook - ,,puer hobby” - voorzitter van Stichting Culturele Hoofdstraat in Beetsterzwaag, de overkoepelende en aanjagende organisatie achter alle culturele activiteiten in het dorp.

Feitelijk is hij nog voorzitter, maar de stichting wordt opgeheven. ,,Wy hawwe ús missy folbrocht: it gesicht en oansprekpunt wêze fan alle LF2018-aktiviteiten yn Beetster-sweach it ôfrûne jier.”

Actief dorp

Beetsterzwaag was vóór LF2018 al een actief dorp met veel cultureel vertier, benadrukt Krol. ,,Mar it ôfrûne jier hat bliken dien dat der romte is foar nóch mear aktiviteiten.” Zo krijgen de zes filmhuisdagen en de literaire snackbijeenkomsten die de stichting speciaal voor LF2018 organiseerde, dit jaar een vervolg dankzij Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag.

It ôfrûne jier hat bliken dien dat der romte is foar nóch mear aktiviteiten yn Beatstersweach

,,Benammen de filmhûsdagen lutsen geandewei hieltyd mear besikers. Doe sei KunstPromotie: hjir moatte wy mei trochgean. Simmerdeis organisearje sy it Kunstwykein, winters sille sy no de filmdagen en literêre sessys oppakke. Prachtich dochs?”

Lycklama-expositie

Krol zelf is vorig jaar het meest geraakt door de expositie over de Friese jonkheer en reiziger Tinco Lycklama, die ruim zesduizend bezoekers trok. ,,Om’t dy sa’n súkses wie, mar mear noch om’t dy folslein troch frijwilligers fan stifting Historisch Beetsterzwaag opsetten is.”

Dat was een hele klus. Er moesten warme banden gesmeed worden met de bestuurders van Cannes, omdat Lycklama aan die stad zijn kunstcollectie naliet. Bovendien werd de expositie gehouden in het Grietenijhuis - geen museum. ,,Dat de befeiliging en fersekerings kamen hiel krekt. Ik bin der tige grutsk op dat it allegear slagge is.”

De impact van de expositie is groot geweest, zegt Krol. ,,It hat de reade trie west foar in protte aktiviteiten hjir.”

Restaurants hebben de wijn op de kaart staan en ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd de speciale Tinco-wijn geserveerd

Zo is het geboortehuis van Lycklama een stamboom van zijn familie rijker en besteedde Cultbee aandacht aan de muziek die Tinco Lycklama schreef, tijdens een van de klassieke concerten die zij organiseert. Plaatselijke ondernemers lanceerden heuse Tinco-bonbons en een fijne Tinco-wijn.

Enkele restaurants hebben die inmiddels op de kaart staan en ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland deze week, werd de speciale Tinco-wijn geserveerd. Krol lacht: ,,Ja, wy hawwe goed us bêst dien om fan dy wyn in ‘blijvertje’ te meitsjen.”

Enthousiaste vrijwilligers

De inspanningen van stichting Culturele Hoofdstraat (letterlijk een verwijzing naar de Hoofdstraat middenin het dorp) hebben dus concreet hun vruchten afgeworpen.

Niet tastbaar, maar van veel grotere waarde vindt Krol echter de duurzame samenwerkingen, de nieuwe activiteiten en de aanwas van enthousiaste vrijwilligers die in Beetsterzwaag zijn ontstaan. ,,Nim de filmdagen en de literêre gearkomsten dy’t in ferfolch krije. Op dy wize bin der mear partijen byinoar brocht.”

De measte frijwilligers binne och sa entûsjast en freegje al wannear’t harren help wer nedich is

,,Mar sjoch ek nei de dik sechstich frijwilligers dy’t foar de Tinco-eksposysje ta suppoast oplaat binne. De measten binne och sa entûsjast en freegje al wannear’t har help wer nedich is.”

Binnenkort kan Beetsterzwaag nog een aandenken aan het bijzondere jaar toevoegen: het gedicht Iepen dat Tseard Bruinja voor de inwoners schreef en op een glasplaat is gedrukt. Het krijgt een blijvende plek in het dorp.

Het gedicht gaat over samenwerken, over dat het niet loont om te oordelen over anderen, maar dat het beter is om naar elkaar te luisteren en samen op te trekken. ,,In moai taastber oantinken oan LF2018 mei in wichtich boadskip”, vindt Krol.

Nieuws

menu