‘Blau bloed’ hie mear út de kast helje moatten | Resinsje

Freedtejûn koe it los gean: it iepenloftspul fan Ketlik en Mildaam. De tongersdeis hie de premjêre al plakfine moatten, mar de oanhâldende rein en wat tonger wiene spulbrekkers. In echt sukses waard it spitigernôch net.

Sêne út it iepenloftspul.

Sêne út it iepenloftspul. Foto: Judith van Tongeren

Lokkich siet freed de tribune fol mei minsken dy’t graach in noflike jûn hawwe woene, mar dat is net alhiel slagge. Der binne sels lju dy’t yn it skoft nei hûs gien binne. Sa spitich.

Nieuws

menu