‘Jou my wjukken’: in wjerspegeling fan de Jobbegeaster mienskip | Resinsje

Ienris yn de trije jier komt de mienskip Jobbegea manmachtich yn aksje om in iepenloftspul yn it doarp te presintearjen. Dizze kear wie de kar fallen op Jou my wjukken. Dit stik is basearre op de Sweedske film As it is in heaven.

Voorbereidingen voor de zangles van dirigent Daniël Daréus in iepenloftspul Jou my wjukken, naar de film As it is in heaven.

Voorbereidingen voor de zangles van dirigent Daniël Daréus in iepenloftspul Jou my wjukken, naar de film As it is in heaven. Foto: FD

It ferhaal giet oer in betûfte fioelist en dirigent, Daniël Daréus, kreas delset troch Anne Jongsma. Daniël makket rûnom yn de wrâld furore. Trochdat er slim siik wurdt giet er wer werom nei it plak, dêr ‘t er weikomt. Wylst er net al te bêste neitinzen bewarret oan eartiids.

Nieuws

menu