Alle lof foar it prachtige dekor fan iepenloftspul 'Maïstiid' yn Ryptsjerk, mar bining tusken spilers en publyk bliuwt út | Resinsje

Wat dogge jo as de frou fan jo dreamen trouwe sil mei in oar, witte dat sy net gelokkich wurdt, witte dat har famylje har twongen hat ta dat houlik? Wat dogge jo? It is de grutte fraach yn iepenloftspul ‘Maistiid’ yn Ryptsjerk.

Jeltsje Joustra (mem) en Jelle Schreuder ( jonge bruidegom).

Jeltsje Joustra (mem) en Jelle Schreuder ( jonge bruidegom). Foto: WIG Producties

Noch ien kear lâns har hûs gean om in skym fan har op te fangen? As it dêr by bleaun wie dan hie it leed noch te oersjen west, mar Felix giet it probleem net út de wei wylst syn famylje skuldich is oan de dea fan de heit en broers fan de breid. In relaasje mei syn dreamfrou is sadwaande útsletten.

Nieuws

menu