De iene Jan de Vries is de oare net. Sietse de Vries skriuwt mei 'Covidwiksel' in koarte roman mei humor mar ek mei in serieuze ûndertoan | Boekresinsje

Yn de koarte roman Covidwiksel fan Sietse de Vries wurdt in persoansferwikseling mei humor útwurke. Mar it is net samar in grappich boek.

Skriuwer Sietse de Vries.

Skriuwer Sietse de Vries. Foto: Sirkwy

Jan de Vries is in hiel gewoane namme – elkenien ken der wol ien. Je hawwe dus Jan de Vriesen yn alle soarten en maten. De iene is ryk, de oare earmer; de iene Jan is technysk tekener en de oare Jan in biologysk slachter.

Nieuws

menu