Dichter fan Fryslân Nyk de Vries lanceert nieuw gedicht 'Lok'. Over kansenongelijkheid in het onderwijs

Als Dichter fan Fryslân schrijft Nyk de Vries zes tot tien gedichten per jaar. Hieronder zijn nieuwste gedicht over kansenongelijkheid in het onderwijs. Op het Poetry International komend weekend gaat zijn poëtische muziekvoorstelling Tagelyk in première.

De nieuwe dichter van Fryslan is Nyk de Vries,

De nieuwe dichter van Fryslan is Nyk de Vries, Foto: Marco Keyzer

Lok


wêr’t har mem berne is


yn dat lytse hûs

yn ’e Stellingwerven


of folle súdliker

op dy krappe keamer

mei sicht op ’e bergen


seit it wat?


oer har kânsen

oer it lok dat se fine sil

oer it jild dat derfoar opbrocht wurde moat

oer de rûmte dy’t se harself

tadichtsje doart


fansels kinst sizze, wat is in kâns eins?


en wat is lok?


pas folle letter

as se self achterom begjint te sjen

sil se it witte


ferwachting

dy’t op de iene of oare manier

in paad fynt


Nyk de Vries---------------------------------


Geluk


waar haar moeder is geboren


in dat kleine huis

in de Stellingwerven


of veel zuidelijker

op die krappe kamer

met zicht op de bergen


zegt het iets?


over haar kansen

over het geluk dat ze zal vinden

over het geld dat ervoor moet worden neergelegd

over de ruimte die ze zichzelf

toe durft te staan


natuurlijk kun je zeggen, wat is een kans eigenlijk?


en wat is geluk?


pas veel later

als ze zelf achterom begint te kijken

zal ze het weten


verwachting

die op de een of andere manier

een pad vindt


Nyk de Vries