Fries cultuuronderwijs komt in de knel te zitten

Docenten van NHL Stenden maken zich grote zorgen over de voortzetting van het cultuuronderwijs in Fryslân. Dat schrijven de leerkrachten van de opleidingen Pabo en Kunst en Educatie in een brandbrief aan cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.

Docenten hebben een brandbrief aan Geduputeerde Staten over de ondersteunende rol van Keunstwurk gestuurd.

Docenten hebben een brandbrief aan Geduputeerde Staten over de ondersteunende rol van Keunstwurk gestuurd. Foto: Shutterstock

De afgelopen acht jaar vervulde Keunstwurk voor de scholen en vakdocenten in Fryslân een belangrijke ondersteunende rol binnen KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit), het landelijke programma voor de stimulering van cultuuronderwijs. De instelling werkte hierin samen met kunstencentra. Ook zorgde Keunstwurk voor de provinciale coördinatie. Dit werk dreigt nu te stoppen: het budget dat Keunstwurk voor deze taken kreeg is in de cultuurbegroting voor 2021-2024 van de provincie geschrapt.

Zonder provinciale coördinatie ‘verwachten wij dat de initiatieven die ontwikkeld worden, alleen impact zullen hebben op degenen die er mee werken’, waarschuwen de schrijvers van de brandbrief. ‘Terwijl we afgelopen jaren gezien hebben dat als er provinciale coördinatie is, er geleerd wordt van elkaar, er kennis wordt gedeeld en daardoor methodieken en visie doorontwikkeld worden. Er is echt een kwaliteitsslag gemaakt.’ Ze vragen de provincie ‘met klem’ om genoeg geld voor Keunstwurk opzij te zetten zodat het werk door kan gaan.

Scholen vallen buiten de boot

Het zit qua financiering ingewikkeld in elkaar, zegt Anne Graswinckel, projectleider van KEK namens Keunstwurk dat de zorgen deelt. Via een regeling met het rijk trekt de provincie de komende vier jaar 415.000 euro per jaar uit voor KEK in het basisonderwijs (de vorige periode was dat 300.000 euro), plus drie ton voor cultuureducatie op het voortgezet onderwijs en talentontwikkeling.

Lees ook: Veel bijval voor campagne Stichting Friesland Pop

Graswinckel: ,,Voorheen was het bedrag dat de provincie bijlegde 55 cent per inwoner, nu is dat 79 cent. Méér dus in totaal. Hiermee zijn wij en de briefschrijvers juist heel blij. Maar tegelijkertijd moeten we vanuit dat grotere bedrag nu ook meer betalen, zoals onze ondersteuning. Al met al houden we dan zo’n twee ton minder over.”

Een aantal scholen dat met ons samen wil werken, zullen we bijvoorbeeld teleur moeten stellen, terwijl KEK juist draait om gelijke kansen

Zonder extra budget voor die ondersteuning zal er ,,expertise, organisatiekracht en een stip op de horizon verloren gaan”, denkt Graswinckel. ,,Een aantal scholen dat met ons samen wil werken, zullen we bijvoorbeeld teleur moeten stellen, terwijl KEK juist draait om gelijke kansen voor kinderen en leerlingen in heel Fryslân.”

Meimakkers

,,We hebben vanuit Keunstwurk nu dertig ‘meimakkers’ verbonden aan scholen, die meedenken over hoe ze mooi en kwalitatief goed cultuuronderwijs kunnen bieden. Ook die functie zullen we wat los moeten laten, en we kunnen bijvoorbeeld minder inzetten op innovatie. Over de afgelopen jaren zijn alle partijen heel positief en voor de komende vier jaar ligt er ook een supermooi en ambitieus plan waarmee alle partners graag aan de slag willen, maar dat vergt ook ondersteuning. Borging daarvan is nodig.”

Wij kennen het geluid en kijken samen met Keunstwurk of er een oplossing voor is

Volgens de provincie is het gesprek hierover met Keunstwurk gaande, zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut. ,,Wij kennen het geluid en kijken samen met Keunstwurk of er een oplossing voor is.”

Brok roept gemeente op culturele sector niet ten onder te laten gaan

Help ons en heb oog voor cultuur in de regio. Die vurige oproep doet Wiebren Buma van het noodlijdende Cultuur Kwartier Sneek aan de politiek. ,,Zonder hulp stevenen we af op een rampjaar." Directeur Wiebren Buma uitte ook onvrede richting commissaris van de Koning Arno Brok (rechts) over de verdeling van de provinciale cultuursubsidies.

Nieuws

menu