Iepenloftspul ‘De godlike komeedzje 2.0’ yn Friens lit net lekker yn him bite | Resinsje

Yn it iepenloftspul fan Fier yn Friens is it oft spilers, regisseur en skriuwer tefolle oan de goaden oerlevere binne, en dêrmei it publyk ek.

God 1 (Sietse de Vries) en god 2 (Marjan de Jager) yn it iepenloftspul De godlike kommeedzje 2.0 fan Fier yn Friens.

God 1 (Sietse de Vries) en god 2 (Marjan de Jager) yn it iepenloftspul De godlike kommeedzje 2.0 fan Fier yn Friens. Foto: Siep van Lingen

Dante Alighieri’s Goddelijke komedie , in epos skreaun om 1320 hinne, is in imazjinêre reis nei it hjirneimels. Dante wurdt begelaat troch dichter Vergilius en by de himelpoarte wachtet syn muze Beatrice. Sy bringt him fierder.

Nieuws

menu