In werkenbere ‘oarloch’ tusken generaasjes yn iepenloftspul 'Galgen' yn Snakkerbuorren | Resinsje

Ek yn Snakkerbuorren is it wer mooglik om nei in lang skoft in iepenloftspul te bringen. Yn in smûke entûraaazje koe it publyk genietsje fan in swarte famyljekomeedzje: Galgen.

Het iepenloftspul Galgen in Snakkerburen in 2021.

Het iepenloftspul Galgen in Snakkerburen in 2021. Foto: FD

It skript fan Galgen is ûntstien út persoanlike autobiografyske boarnen. Snakkerbuorster Sietse de Vries, sjoernalist en skriuwer, hat syn eigen libben brûkt as basis foar in ferhaalline, dy‘t yn betochte situaasjes sjen litte wol hoe‘t ferskate generaasjes yn in famylje rjocht tsjin mekoar oer stean kinne yn hâlden en dragen. Mei gefolgen dat libbens skeind reitsje. De Vries hat blykber de behoefte field om dat mei de bûtenwrâld te dielen. Tige moedich!

Nieuws

menu