Jongerein fan Yn Waar en Wyn fan Jorwert sprankelet mei iepenloftspul ‘Fan bûten út’ | Resinsje

Einlings koe de Jorwerter Jongereinploech freedtejûn it iepenloftspul Fan bûten út oer it fuotljocht bringe. Oanlieding foar dit stik wie de animaasjefilm Inside out, in Amerikaanske film út 2015 mei ‘gewoane’ personaazjes en ‘emoticons’.

Sêne (repetysje) út jongereiniepenloftspul Fan bûten út.

Sêne (repetysje) út jongereiniepenloftspul Fan bûten út. Foto: Simon Bleeker

Wa ken se net fan de moderne telefoan: leaf, bliid, erchtinkend, lilk, tryst, bang. Fansels wurde yn Jorwert dizze emoticons ferbylde troch minsken, jonge minsken, en hoe!

Nieuws

menu