Jongerein fan Yn Waar en Wyn fan Jorwert sprankelet mei iepenloftspul ‘Fan bûten út’ | Resinsje

Einlings koe de Jorwerter Jongereinploech freedtejûn it iepenloftspul Fan bûten út oer it fuotljocht bringe. Oanlieding foar dit stik wie de animaasjefilm Inside out, in Amerikaanske film út 2015 mei ‘gewoane’ personaazjes en ‘emoticons’.

Sêne (repetysje) út jongereiniepenloftspul Fan bûten út.

Sêne (repetysje) út jongereiniepenloftspul Fan bûten út. Foto: Simon Bleeker

Wa ken se net fan de moderne telefoan: leaf, bliid, erchtinkend, lilk, tryst, bang. Fansels wurde yn Jorwert dizze emoticons ferbylde troch minsken, jonge minsken, en hoe!

Mem Audrey, skriuwer mei in writer’s block , wurdt yn it stik opjage troch har útjouwer, mar net minder troch har eigen lellebellen en kringen fan dochters. Dizze fammen, mar ek de oare personaazjes, wurde oanstjoerd troch emoasjes. Nimmen begrypt ús en sa mear.

Jiskepûster en in persiflaazje

It team D.E., twa dj’s, soarget der foar dat der mei help fan de emoticons noch mear yn gong setten wurdt. Wat folget is in kombinaasje fan it mearke Jiskepûster , in persiflaazje op The voice en op dat praktysk alles te keap is fia Ali en Emma Zon. Team D.E. kin in soad regelje, mar op ’t lêst bliuwt de fraach stean wa’t wa opjaget. Hoe sit dat eins mei emoasjes, wêr komme se wei?

It tema fan de film is komplekser, mar de ienfâldiger foarm dêr’t yn Jorwert foar keazen is pakt goed út. It stik slút tige oan by de jongerein fan Waar en Wyn en as je in bytsje lef hawwe, en dat hawwe dizze jonge lju, dan dûnset, sjongt en sprankelet it der oer.

Improvisaasjes

Regisseur Marius Del Grosso wurket al moai wat jierren mei hieltyd wer oare jonge minsken. Wa’t wol kin meidwaan, gjin audysjes, ynset is genôch. Op dizze wize kweket er in opteine ploech dy’t him mei alle krêft ynset. Troch ymprovisaasjes komt hy ta de úteinlike foarm, mei fansels as basis it oarspronklike ferhaal Inside out . De teksten binne, nei ymprovisaasjes, fêstlein troch Gerrit Hoekstra. Der wurdt sawol yn it Frysk as it Nederlânsk praat. It ‘bekt’ goed as elk yn syn eigen memmetaal brûkt.

It dekor en de tribune binne beide makke fan steigerplanken of/en jirpelkisten. Moai en tige funksjoneel. Mei santich minsken wie dy tribune net fol, mar der wie rekken hâlden mei de ‘anderhalvemetersamenleving’. Sa moast it, mar wat in gelok dat it trochgean koe!

Fan bûten út, troch jongerein iepenloftspul Yn waar en Wyn op it hiem fan famylje Hylkema te Jorwert. Sjoch nei www.ynwaarenwyn.frl om te sjen wannear’t der wer spile wurdt