Dit artikel is vandaag gratis

Masquerade Theater bringt 'Peer Gynt' mei sang, muzyk en dûns op in prachtplak yn Aldwâld | Resinsje

Sêne út 'Peer Gynt' troch Masquerade Theater. Foto: Masquerade Theater

De jongerein fan Masquerade Theater hat him fêstbiten yn it Noarske ferhaal fan Peer Gynt. Oan it iepenloftspul dat dit opsmiten hat, dogge jongfolk én folwoeksenen mei.

De lokaasje fan Peer Gynt troch de jongerein fan Masquerade Theater kin net moaier: in mearke-achtich dekôr yn it bosk, in grutte fiver mei in húske rjochts. Yn it wetter einen en in roeiboatsje en oan de oare kant fan de fiver in prieeltsje mei live muzyk.

De measte minsken kenne it ferhaal fan Peer Gynt dat skreaun is troch Henrik Ibsen. Masquerade Theater hat hjir in eigen draai oan jûn, mar hat wol de kar makke om de muzyk fan Edvard Grieg te brûken, dy’t úteinlik ek krekt sa goed by it stik past. Peer Gynt, knap spile troch Lucas van Dijk, is bekend om syn fantasy en opskepperij, boppedat liicht er ek like maklik. Troch alles hinne bliuwt er dochs ek sympatyk.

Mei him belibbet it publyk de trije fazen fan syn libben. Neidat mem Aase dea giet, beslút Peer op reis te gean. De aventoeren dy’t er meimakket binne net te tellen: de ûntfiering fan in breid, de trollen en it reizgjen nei oare lannen. Ien ding spilet troch yn syn hiele libben en dat is Solveig, it famke dat altyd oan him tinkt. Sels hat er har al út ’e holle setten troch syn egoïsme, syn jacht nei rykdom en macht.

In skip yn it wetter

De bouploech fan Masquerade Theater hat ek in protte wurk ferset: sa is der in bysûndere koets makke foar de brulloft, leit der ynienen nei it skoft in skip yn it wetter mei grutte weagen en wurdt der in draaiskiif op tsjillen opriden. Fierder ferskynt der in houten hut dy’t Peer yn twa tellen makket. Ek de klean kinne besjen lije: bysûndere trollen, Arabyske dûnseressen, matroazen fan it skip en it kostúm fan ‘it obstakel’ mei ljochtsjes.

De ferhalen wurde ôfwiksele troch sang, muzyk en dûns dy’t útfierd wurde troch spilers fan alle leeftiden. Hjir en dêr hapere it in bytsje mei tekst en technyk, mar sjoen it feit dat der de earste kear oefene waard mei mikrofoantsjes en technyk sil dat mei de premjêre grif gjin rol mear spylje.

Oan it ein fan it ferhaal wol Peer de kearn fan himsels fine troch in sipel te skilen, mar de sipel blykt allinne út laachjes te bestean. Hy beslút dan om werom te gean nei Solveig, dy’t har hiele libben al op him wachte hat. In moai byld, tegearre op de skommel ûnder it lêste liet.

Peer Gynt (try-out) troch Masquerade Theater yn Aldwâld. Noch te sjen op 24 juny (premjêre), 25 juny, 1, 2 en 3 july

Nieuws

menu