Nyk de Vries dicht over vakantie in Fryslân

Als Dichter fan Fryslân schrijft Nyk de Vries zo’n zes tot tien gedichten per jaar. Hieronder zijn nieuwste gedicht. In de aanloop naar de zomer dit keer een ode aan het op vakantie gaan in eigen provincie. Onder de tekst kunt u de muzikale voordracht van De Vries beluisteren.

Dichter fan Fryslan, Nyk de Vries,

Dichter fan Fryslan, Nyk de Vries, Foto: Marco Keyzer

Fekânsje

Wy fleane net dizze simmer, wy

bliuwe ticht by it eigen hiem

Dat fielt eins hiel logys, myn âlden

foarhinne ha it net oars dien

Wy strike del yn Bakkefean

mei in âlderwets potsje bier

En witst wat – hiel nuver en

tafallich eins

Ik hie der krekt nocht

oan krigen

Nyk de Vries, dichterfanfryslan.nl