Philippus Breuker hat mei ‘Fryslân yn de Gouden Iuw’ in mânske en fassinearjende stúdzje skreaun | Resinsje

Wittenskipper Philippus Breuker hat in mânske stúdzje yn it Frysk útbrocht. Hy hat, sa seit er yn de ynlieding, no minder betrouwen yn it Frysk as taal fan de wittenskip as doe’t er yn 1989 in boek skreau oer Gysbert Japicx. Mar hy woe net brekke mei de broazelige tradysje.

Steedhâlder Willem Loadewyk (1560-1620). Portret van Michiel Jansz. van Mierevelt.

Steedhâlder Willem Loadewyk (1560-1620). Portret van Michiel Jansz. van Mierevelt. Foto: FD

It is gjin boek mei feiten oer de Gouden Iuw; it is in analyze oer de ûnderlinge ferbannen yn dy tiid en benammen ek in refleksje op datjinge wat der al oer ferskynd is.

Nieuws

menu