Sipke de Schiffart, de meast romantyske en de hurdste dichter tagelyk | Resinsje

In running gag om te gûlen is de twadde dichtbondel fan Sipke de Schiffart (Longerhou, 1959), dy’t earder in bondel koarte ferhalen en in roman útbrocht. y hinget yn syn wurk mei nocht de ‘engerd’ út, om dan wer wat te skriuwen dêr’t de lêzer fan raant.

Sipke de Schiffart.

Sipke de Schiffart. Foto: Niels Westra


De bondel iepenet mei it titelgedicht. Dêryn hellet in fisker hieltyd deselde flauwe grap út, ta argewaasje fan de ferteller, dy’t him ôffreget wêrom’t dy bisteboal âld wurde mei, wylst safolle goeie minsken jong stjerre.

Nieuws

menu