'No fotografearje ik al fyftjin jier skriezen en ik haw alles wolris hân, mar skriezen yn ’e snie? Dat sjochst normaal net'

Wat is de mooiste foto die je hebt gemaakt in 2022? Die vraag stellen we aan de Friese persfotografen. Marcel van Kammen kiest voor een foto die hij maakte van twee grutto’s in de sneeuw in de Broeksterpetten bij Augustinusga.

Een gruttopaartje in de sneeuw op 1 april 2022 in de Broeksterpetten nabij Augustinusga.

Een gruttopaartje in de sneeuw op 1 april 2022 in de Broeksterpetten nabij Augustinusga. Foto: Marcel van Kammen

Als kleine jongen hield Marcel van Kammen al van vogels en beesten. Een groot deel van het jaar zou hij dan ook het liefst foto’s maken in de natuur. ,,Ik bin in frij drok persoan. Yn ’e natuer wurd ik rêstich. Dan kin ik samar earne in oere stean te wachtsjen foar in moaie foto, wylst as ik ek mar tsien minuten op de bus wachtsje moat, ik hielendal nerveus wurd.”