Dûmny Hindrik Brouwer wurdt 95 jier: ‘Ik kom út in read nêst’

Sneon wurdt dûmny Hindrik Brouwer 95 jier. In libben lang yn tsjinst fan taal en tsjerke beide. ,,As bern rekke ik yn ’e besnijing fan Albert Schweitzer. Dy preke net allinne, dy díe ek wat.”

Hindrik Brouwer wordt 95 jaar.

Hindrik Brouwer wordt 95 jaar. Foto: Jilmer Postma

As er him mei sin wat yn ’e holle set, dan bliuwt it wol bewarre. ,,Mar oare dingen bin ik ek sa wer kwyt.”

Nieuws

menu