Earnewâldster Rûnte maakt herstart in Garyp

Vorig jaar ging er door corona een streep door het seizoen 2020-2021 van de Earnewâldster Rûnte/Rotonde (ERR). Maar dit seizoen beleeft het Friese leerhuis een herstart. Op een nieuwe locatie: in Garyp op 7 september.

De Andreastsjerke in Garyp waar de eerste drie lezingen plaatsvinden.

De Andreastsjerke in Garyp waar de eerste drie lezingen plaatsvinden. Foto: Marcel van Kammen

,,We binne tige bliid dat we wer los kinne”, zegt bestuurslid Ate Klomp van de Earnewâldster Rûnte. Er lag vorig jaar namelijk al een prachtig programma klaar met sprekers die waren vastgelegd, maar de tweede coronagolf in het najaar zorgde ervoor dat het allemaal niet door kon gaan. ,,Dat fûnen wy doe tige spitich, mar wy koenen net oars.”

Direct werd wel doorgeschakeld. Het bestuur nam contact op met alle sprekers en vroeg hen of ze wellicht dan volgend jaar wilden komen? Iedereen zei daar ‘ja’ op. ,,Wy hawwe no eins it folsleine programma in jier en in dei ferskood.”

Meer mensen in kerk

Wel zullen de eerste drie lezingen niet in de vertrouwde thuisbasis in Earnewald zijn. Die kerk wordt namelijk verbouwd. Toen Klomp met iemand van de PKN-gemeente in Garyp in gesprek raakte hierover, volgde de uitnodiging om dan daar tijdelijk naartoe te komen. ,,’Wy wolle jimme graach ûntfange’, sei er.” Het komt ook wel goed uit, want de kerk van Earnewâld zou met de anderhalvemeter afstand minder gasten kunnen herbergen. In de PKN-kerk van Garyp kunnen zeker 150 mensen terecht, maar op zoveel rekent Klomp niet. Gemiddeld trekken de avonden in Earnewâld rond de tachtig tot honderd bezoekers. Bij een avond met Carel ter Linden waren er ooit 120 maar dat was een uitschieter. ,,Wy binne no al bliid mei fiiftich. Guon minsken binne dochs noch wol foarsichtich. En It is krekt as mei de tsjerketsjinsten: it moat allegearre wer op gong komme.”

In beweging

Het thema voor komend seizoen is ‘Diggelfjoer/Lopend vuur’, over de relatie tussen traditie en vernieuwing. Het gaat er over ‘wat minsken yn beweging set’, legt Klomp uit. Waar loop je warm voor? Wat ontsteekt een vuur in je? Dat heeft alles te maken met wie je bent als mens, met je geloof en met zingeving in het algemeen. Geeft traditie – dat wat je hebt meegekregen – dan een houvast of kan zij juist een obstakel zijn in de menselijke ontwikkeling? ,,Wy wolle mei-inoar sjen hoe’t wy ús op in goede wize iepenstelle kinne foar nije fragen en ûntwikkelingen, mei behâld fan it weardefolle út it ferline.”

De lezingenreeks opent op 7 september met Abeltje Hoogenkamp. Zij werkt als geestelijk verzorger in Amsterdam, als gespreksleider en als vernieuwer/adviseur in kerken, in de zorg en in de rechtspraak. In 2006 won Hoogenkamp de wedstrijd van de Preek van de Leek. De titel van haar lezing is: ‘Uit de zendstand’. ‘In kerken wordt gepreekt en/of vergaderd. We zijn erg goed in zenden. Kunnen we ook ontvangen? Wat heeft de kerk daarin van buitenstaanders te leren?’, aldus Hoogenkamp over het thema.

Marianne van Praag

De lezing van 5 oktober sluit er op aan, want dan komt Sipke Draisma naar Garyp. De voormalige pastor van de katholieke H. Jacobusparochie in de Noordwesthoek. Nu is Draisma verbonden aan De Zalige Zalm in Deventer, het bureau voor geloofscommunicatie. Andere sprekers zijn rabbijn Marianne van Praag en de theologen Jan Offringa, Alex van Ligten en Erik Borgman.

De avonden beginnen om half acht, waarbij er eerst een lezing van ongeveer vijftig minuten is. Daarna is er pauze en kunnen er schriftelijke vragen worden ingediend, waarna hier door de sprekers op wordt ingegaan. Dat leidt vaak tot hele aardige discussies, merkt Klomp. ,,Faak is it neipetear ek hiel nijsgjirrich, om’t de sprekker dan meast wat persoanliker wurdt.”

Avonden kunnen apart worden bezocht. Hiervoor wordt acht euro gevraagd. Een passe-partout voor alle vonden kost 35 euro. Opgave vooraf is gewenst, maar niet strikt noodzakelijk. Wel worden in verband met de coronaregels de deelnemerslijsten bijgehouden.

Het is de bedoeling dat in 2022 de lezingen weer in Earnewâld zullen zijn. Ook omdat de kerkenraad hen graag weer ziet terugkeren, aldus Klomp.

Programma Earnewâldster Rûnte 2021/2022:

7 september 2021 ds. Abeltje Hoogenkamp - Uit de zendstand

5 oktober 2021 drs. Sipke Draisma - Traditie: behoud of onderhoud?

16 november 2021 rabbijn Marianne van Praag - Hinee ma tov oemana’iem’

11 januari 2022 drs. Alex van Ligten - Traditie, vernieuwen/verlevendigen

8 februari 2022 drs. Jan Offringa - Opnieuw van God spreken

8 maart 2022 prof. dr. Erik Borgman - Een kooi op zoek naar een vogel

* Locatie: De PKN-kerk aan de Greate Buorren 21 in Garyp. Voor meer informatie en opgave: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com