Fokke en Annie Rekker kregen in 1976 Jozua 1:9 als trouwtekst. 'Altyd hawwe wy field dat God mei ús mei gie'

Annie (65) en Fokke (66) Rekker trouwden op 29 april 1976. Toen kregen ze als trouwtekst Jozua 1:9 mee van ds. Jaap Jonkman. Daar zijn ze hem nog altijd dankbaar voor.

Fokke en Annie Rekker met hun trouwbijbel.

Fokke en Annie Rekker met hun trouwbijbel. Foto: Marcel van Kammen

Annie en Fokke Rekker wonen in Buitenpost. Ze zijn niet echt honkvast, zo blijkt uit een opmerking van Fokke. ,,We binne yn ús libben al tsien kear ferhuze. Mar altyd hawwe wy field dat God mei ús mei gie.” Inmiddels zijn ze 46 jaar getrouwd, vertelt Annie. Ze kennen elkaar al bijna vijftig jaar.

Ringo Bar

Nieuws

menu