Het ‘Onzevader’ verbindt gelovigen

Laten we als christenen overal ter wereld gelijktijdig het Onzevader bidden, stelde paus Franciscus zondag aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed voor. Goed idee, reageerde onder meer de Protestantse Kerk in Nederland. Zo wordt vanmiddag om twaalf uur op veel plaatsen het Onzevader gebeden.

Schilderij Le Pater Noster van de Franse schilder James Tissot (1836-1902). Beeld: Brooklyn Museum

Schilderij Le Pater Noster van de Franse schilder James Tissot (1836-1902). Beeld: Brooklyn Museum

Scriba ds. Rene de Reuver: „Mooi om nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.” Wereldwijd wordt gebeden in verschillende talen, maar met dezelfde intentie. Ook classisdominee Wim Beekman doet mee, „in mijn studeerkamer als ik alleen thuis ben, of samen met mijn vrouw als zij er ook is. Maar ze is wijkverpleegkundige, dus het kan ook zijn dat ze moet werken.”

Beekman ziet dat het gebed uit de eerste eeuw christenen overal ter wereld verbindt. „Ik was een tijdje geleden in een Zwitserse kerk, waar een viering in Zwitsers-Duits werd gehouden. Ik verstond er niets van, behalve het Onzevader : dat herkende ik. En ik bad het mee met mijn eigen woorden, in mijn eigen taal. Het is prachtig zoals dat kan met dit gebed.”

Het is een grote kracht dat je dit in je eigen huis en eigen hart kunt doen

Beekman roept iedereen op mee te bidden om twaalf uur. Niet alleen ambtsdragers, maar ook gewone gelovigen kunnen meedoen, benadrukt Beekman: „Ik weet dat heel veel mensen het tegelijk bidden. Het is een grote kracht dat je dit in je eigen huis en eigen hart kunt doen.”

Volgens mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, wil de paus de crisis van corona tegemoet te treden met gezamenlijk gebed, in plaats van met angst: „Samen bidden om de Heer te vragen om hulp en ontferming, en -voorbij angst en afstand- ons vertrouwen te blijven stellen in de liefde van God. Ik hoop van harte dat veel katholieken en andere christenen wereldwijd daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus om in gezamenlijkheid het Onzevader te bidden.”

Us Heit

Us Heit yn ’e himel,

lit jo namme hillige wurde,

lit jo keninkryk komme,

lit jo wil dien wurde

op ierde likegoed as yn ’e himel.

Jou ús hjoed ús deistich brea

en ferjou ús ús skulden

sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;

en lit ús net yn fersiking komme

mar ferlos ús fan ’e kweade;

want jowes is it keninkryk

en de krêft

en de hearlikheid

oant yn ivichheid.

Amen

(Nije Fryske Bibel Oersetting fan 1978)

Nieuws

menu