Raad van Kerken schrijft brief aan informateur Mariëtte Hamer: Kerken willen betrokken worden bij het vernieuwen van Nederland

De Raad van Kerken heeft een brief aan informateur Mariëtte Hamer geschreven, waarin het samenwerkingsverband haar vraagt bij de ontwikkeling van het regeringsbeleid meer oog te hebben voor mens en milieu. Kerken kunnen en willen daarbij helpen, aldus de raad.

Informateur Mariette Hamer.

Informateur Mariette Hamer. Foto: Bart Maat

De Raad van Kerken keert zich in de brief tegen een herstelplan om uit de coronacrisis te komen dat zich alleen maar op economische ontwikkelingen richt. ‘Het herstelplan zou erop gericht moeten zijn om de kloven die zich in onze samenleving aandienen te overbruggen, opdat werkelijk alle burgers van ons land uit de crisis kunnen komen’, staat in de brief.

De raad wijst er daarbij op dat niet alleen mensen die niet mee kunnen komen, maar ook het milieu een hoge tol betaalt voor het gevoerde economische beleid. ‘Het herstel van de economie vraagt om een heroriëntatie. Wij pleiten voor een herstelplan dat zich oriënteert op duurzaamheid en menselijke waardigheid, concreet in fundamentele waarden zoals verantwoording jegens een volgende generatie en het milieu en de natuur - in ons vocabulaire de schepping -, solidariteit, rechtvaardigheid kansengelijkheid en perspectief voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.’

Heelheid van de schepping

De heelheid van de schepping en de relatie tussen mens en milieu zijn in het geding, staat in de brief. De raad ziet het als noodzakelijk dat er een omslag wordt gemaakt naar een duurzame, circulaire, inclusieve en groene economie. Voor zo’n omslag is een nieuwe visie op de rol van de mens nodig, aldus de raad. ‘Kerken, godsdiensten en levensbeschouwingen kunnen daartoe bouwstenen aandragen en willen graag betrokken worden bij het nadenken over de toekomst.’

De raad benadrukt in de brief dat premier Rutte tijdens de coronapandemie veelvuldig een beroep deed op onderlinge solidariteit in de samenleving. ‘Dat was belangrijk en terecht’, aldus de raad. ‘Dat zou ook de leidende gedachte moeten zijn voor het regeringsbeleid in de komende jaren.’

Humaniteit en beschaving

In totaal telt de brief zes aandachtspunten. Naast het herstelplan dat zich niet alleen richt op de economie en het pleidooi voor een groene economie zijn dat wonen (‘De huidige ontwikkeling werkt een steeds grotere ongelijkheid in de hand en is slecht voor de sociale samenhang en verbondenheid in de samenleving’), de omgang met vluchtelingen (‘De wijze waarop een land met vluchtelingen en vreemdelingen omgaat, is een belangrijke maatstaf voor humaniteit en beschaving’), vrede en mensenrechten (‘De enorme bedragen die aan militaire beveiliging worden uitgegeven staan in schril contrast tot de bescheiden bijdrage ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en internationale solidariteit in de bestrijding van de Covid-19-pandemie in het bijzonder’) en de menselijke maat (‘Besef van en respect voor menselijke waardigheid die ieder mens toekomt dient uitgangspunt te zijn voor openbaar bestuur’).

Bij al deze punten hebben religies en levensbeschouwelijke tradities veel ervaring, aldus de raad. Daarom pleit de brief er voor religieuze organisaties actief te betrekken bij het ontwikkelen van een ‘overheidsbeleid waarin de menselijke maat centraal staat’.

Manifest ‘Geef ons de ruimte’

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO heeft een brief aan de informateur Hamer gestuurd. Daarbij gaat het om het manifest Geef ons de ruimte . Het manifest is ondertekend door dertien maatschappelijke koepels, waaronder het CIO. Andere ondertekenaars zijn onder meer Kunsten’92 en NOC*NSF.

De campagne is een initiatief van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en is onderdeel van de inzet van SBF ‘om het overheidsbeleid positiever te maken zodat Nederlanders zich kunnen blijven inzetten voor een betere wereld’.