Op het Strandheem Festival in Opende: van een nobody een somebody worden

Duizenden mensen trokken donderdag naar Opende voor het hemelvaartsfestival Strandheem. ,,Yn in folle tinte mei-inoar foar de Hear sjonge, dat fyn ik moai.”

Het Strandheem Festival in Opende.

Het Strandheem Festival in Opende. Foto: Jilmer Postma

Josje en Luutzen Verkaik uit De Wilgen zijn er al vroeg bij op het festivalterrein bij camping ‘t Strandheem in Opende. Al voor negenen is het echtpaard geanimeerd in gesprek met bekenden die ze hier treffen. ,,It is geweldich om te fieren dat Jezus nei de himel opfearn is”, motiveert Josje waarom ze al jaren graag op Strandheem komt. ,,It is de entoeraazje, al dy minsken dy’t yn it spier binne om it slagje te litten, de moaie konserten jûns. En wy meie ek graach nei Orlando Bottenbley hearre, ús troue dûmny.”

Nieuws

menu