Een beter imago met een groen bedrijfsperceel

Bedrijven op het industrieterrein Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille gaan de biodiversiteit op hun eigen perceel verbeteren. Stichting Ynnatura presenteerde gisteren een schets met voorstellen, én een blauwdruk voor groenere bedrijventerreinen in heel Fryslân.

Voorstel van bureau FaunaX voor meer ecologisch beheer van de openbare ruimte rond Westkern.

Voorstel van bureau FaunaX voor meer ecologisch beheer van de openbare ruimte rond Westkern. Afbeelding: FD

,,De bedriuwen ûnderkenne sels ek dat se bydrage oan bygelyks stikstofútstjit en dat se soms foar oerlêst soargje yn de omjouwing”, zegt Theun Wiersma, projectleider bij Ynnatura. ,,Troch it eigen perseel oantrekliker te meitsjen foar flora en fauna, drage se ek by oan de leefberheid fan de streek.”

Imago speelt ook een rol. ,,Guon bedriuwen ha te krijen mei negative byldfoarming. En ja, troch hjiroan mei te dwaan, kinne se in positiver byld útdrage.” Een groene omgeving is ‘een prachtig visitekaartje voor relaties’, stelt Ynnatura in een persbericht.

Negen van de tien

Wiersma wist tot nu toe negen van de tien grote bedrijven over te halen om mee te doen, waaronder Stertil, de Nederlandse Gasunie, Asfalt Productie Kootstertille en Vermilion Energy.

De stichting krijgt geld van donerende bedrijven waarmee Ynnatura projecten rond natuurbehoud en biodiversiteit helpt financieren. De negen deelnemende bedrijven aan dit project zijn verplicht donateur geworden voor 1250 euro per jaar.

Amfibieënpoel

Bureau FaunaX is ingeschakeld om per bedrijf een voorstel te maken met ingrepen om meer biodiversiteit te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een bloemenweide, een bijenwand, een amfibieënpoel, een oeverzwaluwwand, een puimuur, moestuintjes, faunakasten of torenvalkenkasten. Alle bedrijven kregen een wildcamera om te zien wat er zoal aan dieren rondloopt.

,,It hinget fan it perseel en fan de winsken fan it bedriuw ôf hokker yngrepen oft geskikt binne”, zegt Wiersma.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Na de zomer gaat hij met de bedrijven om de tafel om te bepalen welke maatregelen uit het voorstel ze daadwerkelijk willen uitvoeren. De kosten voor aanleg en onderhoud zijn voor rekening van het bedrijf zelf. ,,As stifting kinne wy de bedriuwen wol ‘ontzorgen’; soargje dat saken regele wurde.”

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel doen ook mee. Zij voeren het beheer van de openbare ruimte rond de bedrijfspercelen uit en zullen bijvoorbeeld in fases maaien en hekkelen. In de voorstellen wordt ook geadviseerd om hier en daar een boomsingel of een dijkswal te herstellen.

Nulmeting

Er wordt momenteel een nulmeting uitgevoerd om de stand van de biodiversiteit rond de bedrijven te bepalen. Volgend jaar is er weer een meting. Het doel is dat de diversiteit dan met 20 procent is toegenomen.

Wiersma hoopt dat ook bedrijven elders aan de slag willen met het verbeteren van de flora en fauna. ,,Dit is in unyk projekt. Wy lizze hjirmei in format del mei alle mooglike maatregels foar mear biodiversiteit. Foar elk perseel en elk bedriuweterrein kin dêr in seleksje út makke wurde. Sa is dit format oeral tapasber.”