Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 28 mei 2003

Raad van Kerken: infobrief over aanscherping regels naar Friese pastores
Onrust rond gemengd huwelijk

Leeuwarden – De Raad van Kerken in Friesland gaat een informatiebrief sturen naar alle pastores en oecumenische werkgroepen en plaatselijke raden van kerken over aangescherpte regels vanuit de Rooms-Katholieke Kerk rond gemengde huwelijken. Katholieke pastores in het Noorden zijn overvallen door het stringentere beleid.

Pastoor Jan Romkes van der Wal uit Bolsward, afgevaardigde namens het Bisdom Groningen in de oecumenische raad, informeerde de overige lidkerken gisteren over de huidige situatie. ‘Bij een huwelijk tussen een niet-katholiek en een katholiek dient de katholieke partner te beloven dat hij of zij al het mogelijke zal doen dat de kinderen katholiek gedoopt en opgevoed worden’, aldus de wettekst. Het Bisdom Groningen heeft de pastores gemaand dit uitdrukkelijk na te leven, in navolging van het standpunt dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie hierin inneemt.
In januari liet Van der Wal de Friese Raad van Kerken al weten dat er ,,huwelijksaktes worden teruggestuurd met de aantekening dat deze toezegging niet vermeld is, maar het huwelijk desondanks wel is goedgekeurd’’. Volgens het Wetboek van het canoniek recht uit 1983, de ‘nieuwe’ wereldwijde grondwet van de R.-K. Kerk, is het huwelijk tussen een gedoopte en een niet-gedoopte ongeldig. Een huwelijk tussen een protestant en katholiek is zelfs verboden, mits er toestemming wordt gegeven.
Volgens de Bolswarder priester blijkt nu dat kerkelijk recht en geloof elkaar niet goed verdragen. ,,In het kerkelijk recht gaat het om ‘ja’ of ‘nee’. Je bent schuldig of niet. Terwijl in het geloof juist sprake is van verschillende gradaties van beleving.’’
Op dit moment gebruiken pastores in het Noordelijke bisdom vooral nog de formulieren en regels die van vóór 1983 golden, vertelde Van der Wal. Voorheen volstond een gesprek met de pastor waarin het echtpaar ,,de houding van de partners tegenover elkaars geloofs- en levensovertuiging en de bedoeling van de huwelijkspartners inzake doop en opvoeding van eventuele kinderen ter sprake kwam’’. Nu moeten ,,bruid, bruidegom en pastor’’ een handtekening zetten onder een officiële verklaring voor de rechtsgeldigheid inzake hun huwelijkssluiting.
,,Op het niveau van Rome zijn geen veranderingen, maar bij deNederlandse bisschoppen wel. Die doorwerking merken we nu bij de pastores. Het beleid is veel strenger; conform wat Rome wil. In bijvoorbeeld Polen deden ze dit altijd al zo.’’
Volgens Van der Wal zorgt het nieuwe beleid voor ,,heel veel problemen’’. ,,We zijn helemaal niet voorbereid op deze aanscherping.’’ Van der Wal vertelde gisteren dat pastores zelf uitwijkmogelijkheden zoeken om de nieuwe regels te omzeilen. ,,Sommigen kopiëren gewoon het oude gangbare aanvraagformulier, andere tekenen gewoon alleen als priester het nieuwe.’’ Deze pastores rekenen er op dat het huwelijk dan alsnog wordt goedgekeurd door het bisdom.
Inmiddels is er ook een derde, experimenteel formulier in omloop ( Ad Experimentum ) hierin wordt de eigen verantwoordelijk van de ouders duidelijk benadrukt. ,,Sommigen priesters zeggen tegen het bruidspaar: ‘hoe jullie dat doen met de geloofsopvoeding is iets tussen jullie en onze lieve Heer’.’’
De brief die de Raad nu wil, moet predikanten van andere denominaties informeren over mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij een gemengd huwelijk.
De Friese Raad stuurt aan op een stuk met ,,een bisschoppelijk stempel’’, aldus Raadsvoorzitter ds Dini Stavenga-Van der Waals. Het moet onder meer via het eigen orgaan Oecumenisch Contact haar weg vinden in de Friese kerken.
Heel vaak komt het overigens niet voor dat er sprake is van een gemengd huwelijk omdat er steeds minder in de kerk wordt getrouwd in katholieke kring, zei Van der Wal. Bij een kerkelijke inzegening tussen een katholiek en protestant wordt ook ,,al jaren de Máxima-variant’’, gebruikt waarbij in de trouwdienst er een beperkte rol voor de priester in de oecumenische viering is.
Luthers predikante ds Toos Reichman sprak haar verbazing uit over de strenge rooms-katholieke regels. ,,Wat maken wij een regels die bijbels-theologisch totaal niet gegrond zijn.’’ R.-K. pastor Nellie Sluis van Harlingen zei dat het nieuwe beleid niet bij voorbaat als negatief moet worden uitgelegd: ,,Het houdt ons wel wakker. Alert op de inhoud. Het helpt ook bij het gesprek dat je met de huwelijkspartners hebt. Dat je echt de diepte ingaat waarom ze trouwen en welke rol het geloof speelt in de toekomstige relatie.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Een huwelijk wordt gesloten tussen twee mensen voor God en niet voor een bisschop of een paus. Ik heb nog nooit toestemming gevraagd aan wie ook om een huwelijk te sluiten. Samen met het bruidspaar bereid ik de viering voor. Ik weet niet wat een ongeldig huwelijk is. Welke werkelijkheid beantwoordt daaraan?

pastor Roel Nijland O.Carm, Delden - maandag, 2 juni 2003


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties